< Terug naar overzicht

Werknemer liegt over zelfstandige activiteit: dringende reden?

Tijdens een periode van ‘verlof zonder wedde’ voerde een werkneemster zelfstandige activiteiten uit. Dat was ze ‘vergeten’ te melden toen de werkgever ernaar vroeg bij de goedkeuring van het verlof. Toen de werkgever erachter kwam, ontsloeg hij ha

Werkgever en werknemer kunnen altijd overeenkomen om de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te schorsen. Het is vanzelfsprekend dat er dan ook geen verplichting is tot het betalen van loon, aangezien de werknemer geen prestaties dient te verrichten. In de praktijk verwijst men vaak naar een dergelijke conventionele schorsing met de term ‘verlof zonder wedde’.

In een arrest van het arbeidshof van Brussel werd uitspraak gedaan over een zaak hieromtrent. De werkneemster was actief in een financiële instelling als inspecteur. Op een bepaald moment vraagt ze ‘onbetaald verlof’ aan om een opleiding te volgen. Het verlof werd toegestaan voor een periode van één jaar.

Geen andere loontrekkende of zelfstandige activiteit?


Na het eerste jaar vroeg de werkneemster een verlenging aan voor een nieuwe periode van één jaar. Toen werd haar de vraag gesteld te bevestigen of zij gedurende dit verlof geen andere loontrekkende of zelfstandige activiteit voerde. Zij bevestigde dat dit niet het geval was, waarna de verlenging werd toegestaan.

Naderhand is de werkgever tot de ontdekking gekomen dat ze inmiddels een bijkomende opleiding als vastgoedmakelaar had gevolgd en zelfs al was ingeschreven als zelfstandig vastgoedmakelaar bij de Kruispuntbank Ondernemingen. Volgens de werkneemster was ze ‘vergeten’ dit te melden aan haar werkgever toen deze informeerde naar haar activiteiten.

De werkgever reageerde niet mals: de werkneemster werd meteen wegens dringende redenen ontslagen. De werkgever vond dergelijke feiten (oneerlijkheid) ontoelaatbaar, temeer nu het ging om een medewerker van een financiële instelling die zelf inspectie-opdrachten dient uit te voeren met het oog op de naleving van de interne gedragsregels. De werkneemster trok echter naar de rechtbank om haar ontslag om dringende redenen aan te vechten. Zij argumenteerde dat de ingeroepen feiten onvoldoende ernstig zijn om een ontslag om dringende redenen te kunnen rechtvaardigen.

Oneerlijk?


Het arbeidshof van Brussel achtte de ‘vergetelheid’ van de werkneemster niet geloofwaardig, gelet op de expliciete bevestiging die ze gaf naar aanleiding van de verlenging van haar onbetaald verlof. Volgens het arbeidshof is het noodzakelijke vertrouwen die de werkgever in de werkneemster moest kunnen stellen hierdoor tenietgegaan, zodat een verdere professionele samenwerking ‘onmiddellijk en definitief’ onmogelijk was geworden. Het arbeidshof oordeelde dan ook dat het ontslag om dringende redenen gegrond was.

Uit dit concreet geval blijkt duidelijk dat oneerlijkheid in het algemeen vrij streng beoordeeld wordt door de rechtspraak. Hoewel een werknemer, in geval van een conventionele schorsing van de arbeidsovereenkomst, in principe geen verantwoording verschuldigd is over zijn/haar activiteiten, oordeelde het arbeidshof toch dat het manifest liegen tegenover de werkgever een ernstige tekortkoming uitmaakt. Eerlijkheid duurt het langst…

Arbeidshof van Brussel, 18 januari 2011, AR 2010/AB/23

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen