< Terug naar overzicht

Welke rechtbank is bevoegd in grensoverschrijdende geschillen?

De Brussel Ibis-Verordening (‘Brussel Ibis-Vo’) vervangt vanaf 10 januari 2015 de Brussel I-Verordening of EEX-Verordening (‘Brussel I-Vo’). Deze Verordeningen bepalen in een internationale situatie welke rechtbank bevoegd is bij een geschil.

De Brussel Ibis-Vo is van toepassing op procedures ingesteld na 10 januari 2015. De Brussel I-Vo blijft evenwel nog van toepassing op procedures die vóór 10 januari 2015 werden ingesteld. We geven een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen van de Verordening, met bijzondere aandacht voor de nieuwigheden op arbeidsrechtelijk vlak.

Wijzigingen aan de bevoegdheidsregels

Bij de wijzigingen aan de bevoegdheidsregels werd er voornamelijk aandacht besteed aan het verbeteren van de doeltreffendheid van keuzebedingen inzake de bevoegde rechter (‘forumkeuzebeding’) en aan de uitbreiding van de bevoegdheidsregels naar verweerders buiten de EU-lidstaten (de ‘derde landen’). De overige bevoegdheidsregels blijven dezelfde (woonplaats van de werknemer indien de werkgever de werknemer voor de rechtbank daagt en woonplaats van de werkgever of de plaats waarin of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt indien de werknemer de werkgever voor de rechtbank daagt).

De Brussel I-Vo bepaalde al dat wanneer een vordering met dezelfde oorzaak en hetzelfde onderwerp tussen dezelfde partijen in verschillende lidstaten aanhangig is, elke rechter zijn uitspraak moet aanhouden tot de bevoegdheid van de eerst gevatte rechter vaststaat. Om misbruik te voorkomen, stelt de Brussel Ibis-Vo nu dat de voornoemde regel niet speelt wanneer de betrokken partijen een forumkeuze overeenkwamen met exclusieve bevoegdheid voor één lidstaat. Dan moet deze rechter zich eerst uit spreken over zijn bevoegdheid. Hierdoor krijgt het aangewezen gerecht voorrang om over de geldigheid van het forumkeuzebeding te beslissen. Deze uitzondering geldt niet in bepaalde gevallen, meer bepaald wanneer de werknemer als eiser optreedt en het forumkeuzebeding niet geldig is.

De Brussel Ibis-Vo bepaalt ook dat de nationaliteit van de partijen irrelevant is om een bevoegdheidskeuze overeen te komen. Ook de partijen die beide hun woonplaats hebben buiten de EU kunnen dus kiezen voor de bevoegdheid van een EU-lidstaat.

Verder bepaalt de Brussel Ibis-Vo dat een stilzwijgend forumkeuzebeding ten aanzien van de werknemer die opgeroepen wordt, slechts aanvaard kan worden wanneer deze geïnformeerd werd van zijn recht om de bevoegdheid van het gerecht te betwisten en van de gevolgen van zijn verschijning.

Ten slotte beschikt een lidstaat dankzij de Brussel Ibis-Vo over de discretionaire mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, vorderingen aan te houden wanneer aanhangige of samenhangende vorderingen zijn ingesteld voor gerechten van derde landen.

Bevoegdheid voor arbeidsovereenkomsten

Om tegenstrijdige beslissingen te vermijden, bepaalt de Brussel Ibis-Vo dat een werknemer verschillende werkgevers voor dezelfde rechter kan dagen op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat, dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling. Deze regel over de pluraliteit van verweerders werd al door de Brussel I-Vo gesteld, maar is nu uitdrukkelijk van toepassing op geschillen inzake arbeidsovereenkomsten ingesteld tegen de werkgever.

De Brussel Ibis-Vo biedt ook meer zekerheid aan werknemers verwikkeld in juridische geschillen waarbij derde landen betrokken zijn. De in een derde land gevestigde werkgever kan opgeroepen worden in de EU-lidstaat waarin of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt(e). De werkgever moet dus niet gevestigd zijn in een lidstaat van de EU om er te kunnen worden opgeroepen. Ook deze regel werd al ingeschreven in de Brussel I-Vo en wordt nu toepasselijk op geschillen inzake arbeidsovereenkomsten ingesteld tegen de werkgever.

Auteurs: Annabelle Truyers en Sophie Maes (advocaten Claeys & Engels)

 

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen