< Terug naar overzicht

Weldra detacheringen naar Brazilië?

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid kondigde aan dat de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen België en Brazilië in werking zal treden op 1 december 2014.

De Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (hierna ‘het Verdrag’ genoemd) is van toepassing op de personen waarop de Belgische of Braziliaanse sociale-zekerheidswetgeving van toepassing is of geweest is, alsook op hun rechthebbenden, gezinsleden en nagelaten betrekkingen. Er wordt geen algemene nationaliteitsvoorwaarde gesteld.

Welke rechten blijven behouden?

Behalve het behoud van sociale-zekerheidsrechten verworven in België en Brazilië én de gelijke behandeling van elkaars onderdanen op dit vlak, heeft het Verdrag tot doel om een dubbele onderwerping op het vlak van sociale zekerheid te vermijden.

In dit kader wordt als algemeen principe gesteld dat de werknemers en zelfstandigen onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van de plaats van tewerkstelling (het ‘lex loci laboris’-principe). De zeevarenden zijn onderworpen aan de wetgeving van het land waar ze wonen. Het vliegend personeel van internationale luchtvaartmaatschappijen is in principe onderworpen aan de wetgeving van het land waar de werkgever gevestigd is.

Wat bij detachering?

Het Verdrag heeft bijzondere regels voor het geval waarin een werknemer die normaal ressorteert onder een onderneming die gevestigd is in het ene land, gedetacheerd wordt naar het andere land. Deze werknemer blijft onderworpen aan de sociale zekerheid van de zendstaat, op voorwaarde dat de te verwachten duur van het door hem uit te voeren werk niet meer dan 24 maanden bedraagt en hij niet gezonden is ter vervanging van een andere werknemer wiens detacheringsperiode is afgelopen.

De bevoegde autoriteiten kunnen een bijkomende verlenging van maximaal drie jaar toestaan, wat de totale maximale duur op vijf jaar brengt. De verlenging moet voor het einde van de aanvankelijke periode van 24 maanden worden aangevraagd.

Ook voor zelfstandigen?

Ook een zelfstandige die gewoonlijk in België of Brazilië werkt en die tijdelijk een gelijkaardige zelfstandige activiteit in het andere land uitoefent (en enkel daar), blijft onderworpen aan de toepasselijke wetgeving van de zendstaat. De te verwachten duur van de tijdelijke gelijkaardige zelfstandige activiteit mag eveneens niet meer dan 24 maanden bedragen. Deze termijn kan ook met drie jaar verlengd worden mits akkoord van de bevoegde autoriteiten.

Het Verdrag bepaalt specifieke regels voor ambtenaren, leden van diplomatieke missies en consulaire posten.

De bevoegde autoriteiten kunnen afwijkingen op hoger vermelde regels toestaan in het belang van bepaalde verzekerden.

Wat zijn de krachtlijnen?

De toepassingsmodaliteiten van de ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsprestaties worden afzonderlijk besproken voor België en Brazilië. Vooreerst worden de regels inzake samentelling en berekening van het bedrag van de Belgische prestaties voor ouderdom, overleving en invaliditeit behandeld. Vervolgens worden de Braziliaanse bepalingen in verband met de verzekering tegen ouderdom, overleving en invaliditeit behandeld. Deze zijn analoog aan de Belgische bepalingen, maar zodanig geformuleerd, dat ze nauwer aansluiten bij hun wetgeving.

Concreet betekent dit dat werknemers of zelfstandigen hun verworven rechten op het vlak van ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsprestaties behouden.

Verder bevat het Verdrag diverse bepalingen inzake de taken van de bevoegde autoriteiten, de administratieve samenwerking tussen beide landen, gegevensuitwisseling, de aanvragen, verklaringen en rechtsmiddelen, de uitbetalingsmodaliteiten, de terugvordering van niet-verschuldigde betalingen en ten slotte samenwerkingsregels inzake fraudebestrijding.

Er gelden enkele overgangs- en slotbepalingen.

Wanneer?

Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum waarop zowel België als Brazilië het Verdrag bekrachtigd hebben.

Volgens de meest recente informatie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid zou het Verdrag in werking treden op 1 december 2014. Dit betreft evenwel slechts een aankondiging. Op de datum van afsluiting van deze bijdrage werden de Instemmingswet en het Verdrag immers nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Auteurs: Annabelle Truyers en Sophie Maes (advocaten Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen