< Terug naar overzicht

Wat met sociale zekerheid bij langdurige detachering naar het buitenland?

Kan men bij een detachering naar het buitenland vrijwillig aangesloten blijven aan de Belgische sociale zekerheid na het verstrijken van de maximale termijn?

Binnen Europa geldt als algemene regel dat een werknemer onderworpen is aan de sociale zekerheid van de werkstaat. Dit principe is ook opgenomen in de sociale-zekerheidsverdragen die België met een aantal landen buiten Europa heeft gesloten. Als uitzondering op dit principe voorziet de Verordening (EG) 883/2004 dat wanneer een werknemer tijdelijk naar een andere lidstaat wordt gezonden om daar voor rekening van zijn werkgever te werken (‘detachering’), verder uitsluitend aan de sociale zekerheid van de uitzendstaat (bijvoorbeeld België) onderworpen blijft indien de volgende voorwaarden simultaan zijn vervuld:

 • Hij moet minstens 1 maand reeds aan Belgische sociale zekerheid onderworpen zijn.
 • De voorziene duur van de detachering mag niet langer zijn dan 24 maanden. In de praktijk staat de RSZ evenwel verlengingen tot 5 jaar toe.
 • De werkgever heeft in België substantiële economische activiteiten (minstens 25%).
 • Tijdens de ganse duur van de detachering blijft er een band van ondergeschiktheid bestaan tussen de Belgische werkgever en de uitgezonden werknemer.
 • De werknemer wordt niet uitgezonden om een andere gedetacheerde werknemer te vervangen.

Ook in de sociale-zekerheidsverdragen die België met een aantal landen buiten Europa heeft gesloten, werden detacheringsregels opgenomen. Deze worden in de praktijk op dezelfde manier toegepast als de Europese detacheringsregels. De maximale duur in de verdragen varieert van 24 maanden tot 5 jaar, maar ook in dit geval staat de RSZ doorgaans verlengingen tot 5 jaar toe (en zelfs 7 jaar met de VS).

Wat na 5 jaar (of 7 jaar voor de VS)?

Na het verstrijken van de maximale termijn van 5 jaar (7 jaar voor de VS) staat de RSZ nog heel uitzonderlijk een bijkomende verlenging toe van:

 • Maximaal 6 maanden indien de maximale termijn met enkele maanden wordt overschreden om taken af te werken.
 • Maximaal 1 jaar wanneer de werknemer binnen deze termijn zijn professionele carrière definitief beëindigt (bijvoorbeeld toegang tot het SWT-stelsel of rustpensioen). Hiertoe moeten de werknemer en de werkgever een door beiden ondertekend attest voorleggen dat de datum van het einde van de beroepswerkzaamheden van de werknemer vermeldt.
 • Maximaal 1 jaar wanneer naar het einde toe van de detachering binnen de onderneming een ingrijpende herstructurering plaatsvindt dat de inhoud van het takkenpakket waarvoor de werknemer werd uitgezonden ingrijpend wijzigt.

Deze verlengingen worden slechts op gemotiveerde aanvraag toegekend. Tevens is het van belang de voorwaarden waaronder de verlenging werd toegestaan, na te leven. Zo niet (bijvoorbeeld indien de werknemer na 1 jaar zijn beroepswerkzaamheden niet stopzet) zal er retroactief geregulariseerd worden.

Wat in geval van een vrijwillige verdere aansluiting?

De sociale-zekerheidsreglementering is van openbare orde. Dit betekent dat indien de voorwaarden niet zijn vervuld, de werknemer niet verder aan de Belgische sociale zekerheid aangesloten kan blijven. Blijft de werkgever toch Belgische sociale-zekerheidsbijdragen betalen na het verstrijken van de toegelaten maximale detacheringsduur, dan zijn de risico’s als volgt:

 • Indien de RSZ merkt dat de werknemer nog steeds in het buitenland werkt, zal zij diens aansluiting voor de toekomst automatisch weigeren.
 • De sociale-zekerheidswet voorziet dat indien een werknemer bedrieglijk aangesloten is bij de Belgische sociale zekerheid om Belgische sociale-zekerheidsprestaties te genieten, de RSZ de aansluiting retroactief kan weigeren. Belangrijk hierbij is dat de RSZ 7 jaar kan teruggaan, terwijl de verjaringstermijn voor de werkgever om de onverschuldigde sociale-zekerheidsbijdragen van de RSZ terug te vorderen slechts 3 jaar bedraagt. Daarenboven zal de werknemer gevraagd worden om alle sociale-zekerheidsprestaties die hij gedurende deze periode heeft genoten (met een maximum van 7 jaar) terug te storten.
 • Strafsancties of administratie sancties van niveau 4 (zwaarste sanctie in het sociaal recht) kunnen worden opgelegd aan de werkgever (en zijn mandataris of aangestelden) die bedrieglijk een werknemer aan de Belgische sociale zekerheid onderwerpt.

Hiermee rekening houdend, is het dus geenszins aangewezen om de werknemer verder vrijwillig bij de Belgische sociale zekerheid aan te sluiten. Binnen Europa en de landen waarmee België een sociale-zekerheidsverdrag heeft, zal de werknemer in elk geval aan de sociale zekerheid van de ontvangststaat moeten worden onderworpen. Voor detacheringen buiten Europa kan daarnaast een bijkomende aansluiting bij de DIBISS (vroegere DOSZ) een alternatief zijn. Tot slot kunnen er natuurlijk altijd bijkomende privéverzekeringen worden aangegaan.

Auteur: Sophie Maes (partner Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen