< Terug naar overzicht

Wat indien een werknemer zijn ontslagbrief niet ontvangt?

Het is u misschien ook al eens overkomen: de ontslagbrief die u aangetekend verstuurde naar het adres van de werknemer wordt enige tijd later teruggestuurd naar de onderneming. In dat geval heeft de werknemer zijn aangetekende ontslagbrief dus nooit ontvangen (of in ontvangst willen nemen). Heeft er dan wel een rechtsgeldig ontslag plaatsgevonden?

In een arrest van 5 januari 2018 sprak het Arbeidshof van Brussel zich uit in een zaak waarin de werkneemster beweerde geen kennis te hebben gekregen van de ontslagbrief die - althans volgens de werkneemster - naar een foutief adres zou zijn verstuurd door de werkgever.

De werkgever had de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd door middel van een ontslagbrief die aangetekend werd verstuurd naar twee verschillende adressen.

De ene brief werd verstuurd naar het adres dat vermeld werd op de door de werkneemster ondertekende arbeidsovereenkomst, maar werd door de post teruggestuurd naar de werkgever met vermelding ‘ontvangt briefwisseling niet (meer) op dit adres’.

De andere brief werd verstuurd naar een adres dat correct was op basis van de gegevens uit het rijksregister (en dat de werkneemster nadien ook zelf vermeldde in haar inleidende dagvaarding), maar werd door de post doorgestuurd naar hetzelfde adres in een andere gemeente, waar de brief niet werd afgehaald door de werkneemster en eveneens werd teruggestuurd naar de werkgever (met vermelding ‘niet afgehaald’).

Aangezien de werkneemster meende dat de ontslagbrief naar een verkeerd adres was verstuurd, vorderde zij achterstallig loon van de werkgever voor de periode tussen de datum vermeld in de ontslagbrief en de datum waarop zij - naar eigen zeggen - effectief kennis had gekregen van het ontslag (zijnde een tweetal weken).

Het Arbeidshof oordeelde in zijn arrest dat het feit dat de postdiensten om de een of andere reden meenden dat de (tweede) brief moest doorgezonden worden naar een ander adres niet aan de werkgever kon worden aangerekend.

Bovendien bleek volgens het Arbeidshof uit de stukken in het dossier dat de werkneemster wel degelijk (zij het op een andere wijze dan de aangetekende ontslagbrief) kennis had gekregen van het ontslag met onmiddellijke ingang.

Uit dit arrest kan worden afgeleid dat voor zover een werkgever de ontslagbrief naar het juiste adres van de werknemer verstuurt, hem niets verweten kan worden. Het feit dat de werkneemster de ontslagbrief niet heeft (kunnen) ontvangen door een fout van een derde (zoals bijvoorbeeld de post) of door deze zelf niet te gaan afhalen, doet in principe dan ook geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van het ontslag.

In ieder geval doet u er goed aan om, wanneer u op het punt staat een ontslagbrief (aangetekend) te versturen, te verifiëren welk het meest recente adres is van de betrokkene dat hij/zij u bezorgde. Om eventuele discussies te vermijden, is het bovendien raadzaam om in het arbeidsreglement en/of de arbeidsovereenkomst een artikel op te nemen waarin is bepaald dat de werknemer zijn eventuele adreswijziging onverwijld schriftelijk moet doorgeven aan de werkgever.

Bij een ontslag met onmiddellijke ingang (dat - in tegenstelling tot de betekening van een opzeggingstermijn - vormvrij is) kan u uiteraard ook (al dan niet parallel aan het aangetekend versturen van de ontslagbrief) de werknemer de ontslagbrief voor ontvangst laten ondertekenen of de ontslagbrief eveneens naar het privé e-mailadres van de werknemer versturen (bij voorkeur met leesbevestiging).

Arbeidshof Brussel (3de Kamer) - 5 januari 2018 (2016/AB/1000)

Anne Wils
Advocaat-medewerker
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen