< Terug naar overzicht

Stopzetting dienstverleningsovereenkomst en voortzetting activiteit met eigen personeel: - cao 32bis van toepassing of niet?

In twee gelijklopende zaken moest de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel zich uitspreken over de vraag of de bescherming van cao 32bis van toepassing was op de werknemers van vennootschap Y die waren tewerkgesteld bij vennootschap X, in een geval waarbij vennootschap X receptiewerkzaamheden die werden uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst door vennootschap Y, zelf ging uitoefenen met eigen personeel.

Vennootschap X besteedde haar receptiewerkzaamheden uit aan vennootschap Y. Drie werknemers die in dienst waren van vennootschap Y stonden hiervoor in op de site van vennootschap X. De receptiewerkzaamheden omvatten het in ontvangst nemen van onderdelen, het overmaken van de onderdelen aan het magazijn en het in gereedheid brengen van de onderdelen voor het transport (waaronder het inpakken in kartonnen dozen, het voorzien van beschermingsmiddelen en het afleveren van de nodige documenten).

Stopzetting samenwerking

Vennootschap X besloot de samenwerking met vennootschap Y stop te zetten en de receptiewerkzaamheden voortaan door eigen personeel te laten uitvoeren. Later ontstond tussen vennootschappen X en Y discussie over het lot van de werknemers van vennootschap Y.

Vennootschap Y was van oordeel dat cao 32bis van toepassing was, waardoor vennootschap X het personeel van vennootschap Y moest overnemen of moest instaan voor de ontslagkosten. Vennootschap Y deelde dit ook zo mee aan haar personeel, stellende dat zij automatisch zouden worden overgedragen naar vennootschap X in toepassing van cao nr. 32bis. Vennootschap Y weigerde dus deze personeelsleden verder tewerk te stellen.

Vennootschap X was daarentegen van oordeel dat cao 32bis niet van toepassing was en zij niet de intentie had om de werknemers van vennootschap Y over te nemen.

In solidum aansprakelijkheid cao 32bis

Twee van de drie werknemers van vennootschap Y vorderden uiteindelijk de in solidum veroordeling van de vennootschappen X en Y tot betaling van de wettelijk verschuldigde vergoedingen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dit op basis van cao 32bis, die bepaalt dat de vervreemder en de verkrijger in solidum aansprakelijk zijn voor de betaling van de op het tijdstip van de overgang bestaande schulden die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten voortvloeien.

Opdat deze cao 32bis van toepassing zou zijn, moet er sprake zijn van een overgang van onderneming. Van een overgang van onderneming in de zin van cao 32bis kan enkel sprake zijn als de economische eenheid in kwestie haar identiteit na de overgang behoudt en dus na de overgang nog als zodanig identificeerbaar is.

Vennootschap X was van oordeel dat hier niet aan voldaan was en dat cao 32bis bijgevolg niet van toepassing was. Vennootschap Y en de werknemers deelden dit standpunt niet.

Arbeidsintensief versus kapitaalintensief

Gesteund op de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie vond de arbeidsrechtbank dat om vast te stellen of van een overgang van onderneming in de zin van cao 32bis sprake is, rekening moet worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de transactie kenmerken. Is de onderneming kapitaalintensief, dan is de overgang van materiele activa een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor de overgang van onderneming. Is de onderneming daarentegen arbeidsintensief, dan is de overgang van personeel een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor de overgang van onderneming. Is de kernactiviteit evenwel een combinatie van arbeids- en kapitaalintensief, dan moet een globale beoordeling gemaakt worden op basis van zowel overgang van personeel als overgang van activa.

De rechtbank was van oordeel dat de receptieactiviteiten waarvoor de werknemers werden ingezet, met name het in ontvangst nemen van onderdelen, het sorteren ervan in rekken, het verpakken van de goederen in kartonnen dozen, het overmaken van bepaalde goederen aan het magazijn (dat uitsluitend werd bemand door werknemers van vennootschap X) en het klaarmaken van verzending van uitgaande goederen, evenals de randactiviteiten zoals het nakijken van facturen, het ophalen van de post, het vullen van de voorraad printpapier, voornamelijk arbeidsintensief was. Zij kunnen in wezen niet worden uitgeoefend zonder de inzet van mankracht. Bijgevolg is de overgang van personeel vereist voor de overgang van onderneming.

Geen overdracht van personeel

De rechtbank stelde vast dat er geen werknemers/activa werden overgenomen die noodzakelijk waren voor de verderzetting van de receptieactiviteiten. Het loutere feit dat de receptieactiviteiten door vennootschap X werden verdergezet in dezelfde ruimte, maar door eigen personeel, is volgens de arbeidsrechtbank onvoldoende om te besluiten tot een overdracht van onderneming, nu de ingezette arbeidskrachten - noodzakelijk voor het uitvoeren van de receptieactiviteiten - niet door vennootschap Y aan vennootschap X werden overgedragen.

De receptieactiviteiten van voor de overgang stemden volgens de arbeidsrechtbank dan ook duidelijk niet overeen met de receptieactiviteiten na de overgang, zodat er geen sprake kan zijn van het behoud van economische identiteit zoals uitdrukkelijk vereist in de cao 32bis.

Cao 32bis niet van toepassing

De rechtbank kwam dan ook tot het besluit dat er zich geen overgang van onderneming had voorgedaan ingevolge de stopzetting van de dienstverleningsovereenkomst door vennootschap X en de verderzetting van deze activiteiten door vennootschap X met eigen personeel. Bijgevolg is vennootschap X niet solidair gehouden tot de betaling van de wettelijke verschuldigde vergoedingen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemers. Vennootschap Y moet daarom alleen instaan voor de betaling van de vergoedingen wegens de beëindiging van de tewerkstelling.

Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel (A.R. 18/367/A en 18/368/A)

Frederic Vandebroek
Advocaat
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen