< Terug naar overzicht

Sociale-zekerheidsbijdragen op incentivereizen?

Werknemers kunnen samen met hun partners mee op een reis betaald door de werkgever. Zijn er sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd op dat ‘voordeel’?

Een reis betaald door de werkgever voor de werknemers kan in bepaalde omstandigheden beschouwd worden als een ‘voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst’, waarop sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Wanneer dat op die manier beschouwd wordt, en welke voorwaarden en modaliteiten relevant zijn voor de beoordeling van het (al dan niet) bijdrageplichtige karakter, volgt uit een interessant arrest van het arbeidshof van Antwerpen.

De zaak betrof een geschil tussen een werkgever en de RSZ over de toekenning van incentivereizen die door de werkgever georganiseerd en betaald werden voor de leveranciers, maar ook voor bepaalde werknemers, die samen met hun partners konden deelnemen aan de reis. De RSZ vorderde achterstallige sociale-zekerheidsbijdragen op het voordeel dat niet-commerciële werknemers en de partners van werknemers genoten zouden hebben door gratis mee op incentivereis te gaan.

Op reis in arbeidstijd


De werkgever betwistte dit standpunt en argumenteerde dat de deelname aan de reizen door bepaalde niet-commerciële personeelsleden, net als voor de commerciële personeelsleden, bedrijfsmatig ‘nuttig’ was om aan klantenbinding te doen. De werkgever argumenteerde ook dat de werknemers ter plaatse niet vrij over hun tijd konden beschikken, die overigens als arbeidstijd vergoed werd.

Het arbeidshof van Antwerpen ging mee in de redenering van de werkgever en wees op de bewijslast die in deze zaak bij de RSZ berust (als eisende partij). Volgens het arbeidshof komt het aan de RSZ toe om via een onderzoek uit te maken of de deelname aan de reizen van de werknemers al dan niet beroepsnoodzakelijk was en of de werknemers vrij konden beschikken over het voordeel dat de reizen verondersteld werden uit te maken.

Volgens het arbeidshof faalde de RSZ in die bewijslast. De RSZ was louter voortgegaan op de informatie van de fiscus, zonder een eigen onderzoek te doen naar de bezigheden van de deelnemers tijdens de bewuste reizen. Nochtans is loon in de fiscale zin niet noodzakelijk loon in de sociale-zekerheidsrechtelijke zin.

En de partners?


Wat de partners van de werknemers betreft, stelt het arbeidshof duidelijk dat er slechts sprake kan zijn van bijdrageplichtig loon indien er een onderliggende arbeidsrelatie is. Er dient dan ook zekerheid over te bestaan dat het voordeel van de reis ten goede komt aan de werknemer zelf. Deze zekerheid verschaft de gratis deelname van de partner aan de reis niet volgens het arbeidshof. Hoewel de deelname van de partner van de werknemer aan de reis wel een voordeel uitmaakt (in hoofde van de partner), vormt dit voordeel geen bijdrageplichtig loon, omdat het buiten de arbeidsovereenkomst valt.

Het arbeidshof van Antwerpen kwam tot de conclusie dat op de prijs van de incentivereizen noch voor de werknemers, noch voor de partners van de werknemers, sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Arbeidshof van Antwerpen, 9de Kamer, 22 maart 2013, AR 2011/AA/130

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen