< Terug naar overzicht

Schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag en misbruik van ontslagrecht: een en-of-verhaal?

Over de vraag of een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag overeenkomstig cao nr. 109 cumuleerbaar is met een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht, blijven de rechtsleer en rechtspraak duchtig verder discussiëren. In een recent vonnis bevestigde de arbeidsrechtbank van Luik dat een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag niet cumuleerbaar is met een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht.

Een technisch directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij werd - naar aanleiding van een resem problemen - onmiddellijk ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding van 5 maanden en 13 weken. De directeur betwistte de redenen van zijn ontslag en vorderde van de sociale huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag en een schadevergoeding op grond van misbruik van ontslagrecht.

De arbeidsrechtbank oordeelde dat de huisvestingsmaatschappij op geen enkele manier kon hard maken dat de ingeroepen problemen verband hielden met ongeschiktheid of nalatigheid van de directeur. Integendeel, dergelijke problemen maakten deel uit van de normale gang van zaken binnen een huisvestingsmaatschappij. De ontslagredenen werden dan ook kennelijk onredelijk bevonden en de huisvestingsmaatschappij werd veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag van 8 weken loon.

Wat betreft de schadevergoeding wegens misbruik van het recht tot ontslag, oordeelde de arbeidsrechtbank dat een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag niet cumuleerbaar is met een schadevergoeding op grond van misbruik van ontslagrecht. Art. 9, §3 van cao nr. 109 bepaalt immers dat een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag niet cumuleerbaar is “met enige andere vergoeding die verschuldigd is door de werkgever naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met uitzondering van een opzeggingsvergoeding, een niet-concurrentievergoeding, een uitwinningsvergoeding, of een aanvullende vergoeding die boven op de sociale uitkeringen wordt betaald”. Het is hierbij volgens de arbeidsrechtbank irrelevant dat de schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht een andere schade dekt dan de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

De arbeidsrechtbank benadrukte dat dit cumulverbod niet belet dat een werknemer een schadevergoeding zou vorderen wegens misbruik van ontslagrecht, maar dat hij/zij moet kiezen tussen beide vergoedingen. Hiervoor verwijst ze naar de commentaar bij art. 9 van cao nr. 109 waarin wordt uiteengezet dat het de werknemer vrij staat om in de plaats van een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, de vergoeding van zijn reële schade te vragen, overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

In de rechtspraak en rechtsleer kunnen twee strekkingen worden onderscheiden. Terwijl de eerste strekking - zoals de arbeidsrechtbank van Luik - vasthoudt aan de anti-cumulregel van art. 9, §3 van cao nr. 109, gaat de tweede strekking ervan uit dat beide vergoedingen een verschillende schade dekken, waardoor ze wel kunnen worden gecumuleerd.

Kennelijk onredelijk ontslag heeft - volgens de tweede strekking - betrekking op de redenen van het ontslag, terwijl misbruik van ontslagrecht slaat op de met het ontslag gepaard gaande omstandigheden. Hierdoor zou een werknemer zich - naast kennelijk onredelijk ontslag - ook kunnen beroepen op misbruik van ontslagrecht, voor zover dergelijke vordering betrekking heeft op de omstandigheden van het ontslag en niet op de ontslagredenen.

De arbeidsrechtbank van Luik schaart zich - in navolging van het arbeidshof van Luik - achter het ‘of-verhaal’, dat inhoudt dat er geen cumulatie mogelijk is van een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag en een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht.

Arbrb. Luik (afd. Luik) 21 januari 2020, AR 18/3264/A

Geraldine Dierinck
Medewerker
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen