< Terug naar overzicht

Ontslagbescherming duurt niet eeuwig

Wie een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde wil ontslaan om dringende reden moet vooraf een procedure voeren voor de arbeidsrechtbank met het oog op de erkenning van de dringende reden. Pas nadat de arbeidsrechtbank de ingeroe

Een werkgever leidde een procedure in voor de arbeidsrechtbank van Veurne om een beschermde werknemer te kunnen ontslaan wegens dringende reden. De werknemer was op dat ogenblik effectief lid van het preventiecomité, alsook van de syndicale delegatie. Tijdens de procedure met het oog op de erkenning van de dringende reden deden er zich echter bepaalde feiten voor die een invloed hadden op de ontslagbescherming van de werknemer.

Zo werd het preventiecomité kort na het inleiden van de procedure ontbonden aangezien er binnen de onderneming geen sociale verkiezingen meer moesten worden georganiseerd. Dit feit had echter niet meteen gevolgen voor de ontslagbescherming van de werknemer. Artikel 2 §4 van de Wet van 19 maart 1991 bepaalt immers dat de werknemer in dat geval nog gedurende een uitloopperiode van zes maanden verder beschermd blijft. Bovendien bleef de werknemer ook beschermd in toepassing van artikel 52 van de Welzijnswet, die stelt dat de leden van de syndicale delegatie van een onderneming zonder preventiecomité beschermd zijn tegen ontslag conform de Wet van 19 maart 1991.

Enkele maanden later kwam er echter ook een einde aan het mandaat van de werknemer als lid van de syndicale delegatie. Conform de geldende sectorale regeling zouden alle mandaten binnen de syndicale delegatie in principe stilzwijgend worden verlengd. Aangezien de werkgever hiertegen tijdig verzet had aangetekend en de vakbond van de betrokken werknemer geen bezwaar had geuit, was er een einde gekomen aan het mandaat als vakbondsafgevaardigde. Hoewel alle mandaten van de werknemer (in het preventiecomité en in de syndicale delegatie) inmiddels een einde hadden genomen, bleef hij toch nog verder beschermd tegen ontslag omdat de uitloopperiode van zes maanden na de ontbinding van het preventiecomité nog niet was verstreken.

Uiteindelijk verstreek ook de uitloopperiode, zodat er definitief een einde kwam aan de ontslagbescherming vooraleer de arbeidsrechtbank uitspraak had kunnen doen over de dringende reden. De werkgever oordeelde dat het geen enkele zin meer had om de hangende procedure (met het oog op de erkenning van de dringende reden) verder te zetten en ging enkele dagen later over tot het ontslag om dringende reden. De werknemer kon zich hiermee niet verzoenen en dagvaardde zijn voormalige werkgever. Volgens de werknemer was het de bedoeling van de wetgever dat de werknemer gedurende de volledige duur van de procedure beschermd zou blijven tegen ontslag. Verder meende de werknemer dat de werkgever in ieder geval het oordeel van de rechter had moeten afwachten en dat de werkgever door dit niet te doen, misbruik had gemaakt van zijn ontslagrecht. De werknemer vorderde dan ook een beschermingsvergoeding en een bijkomende schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht.

De arbeidsrechtbank gaf de werknemer echter ongelijk. Zij bevestigde dat de ontslagbescherming definitief een einde had genomen vóór het einde van de procedure. Volgens de arbeidsrechtbank was de werkgever in dat geval niet verplicht om toch de hangende procedure verder te zetten. Door het verstrijken van de ontslagbescherming heeft de werkgever zijn volle ontslagbevoegdheid teruggekregen zodat hij, mits eerbiediging van de normale regels inzake ontslag, een einde kon stellen aan de arbeidsovereenkomst van de voorheen beschermde werknemer. De arbeidsrechtbank oordeelde dus dat de werkgever geen misbruik had gemaakt van zijn ontslagrecht door niet te wachten op het oordeel van de rechter. De werkgever werd echter wel veroordeeld tot betaling van een opzegvergoeding gezien het ontslag om dringende reden niet werd gegeven binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten.


 

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen