< Terug naar overzicht

Ontslag van onberispelijke medewerker na e-mails met seksuele en racistische inhoud

Sterk ondernemingsbeleid is van belang bij de beoordeling van een ontslag om dringende reden. Dat bleek op de arbeidsrechtbank van Brussel in een zeer interessante zaak.

Het begaan van een ernstige tekortkoming door een werknemer kan een ontslag om dringende reden verantwoorden wanneer zij iedere verdere professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk heeft gemaakt. Hierbij dient de partij die zich op het ontslag om dringende reden beroept, het bewijs te leveren van de feiten die zij inroept als een dringende reden.

De vraag rees voor de arbeidsrechtbank van Brussel of een werkneemster met meer dan 12 jaar anciënniteit én een onberispelijke staat van dienst, terecht werd ontslagen om dringende reden nadat ze e-mails met een seksuele en racistische inhoud had doorgestuurd naar een aantal collega’s en naar derden.

De feiten

Een bediende had tijdens de werkuren via haar professioneel e-mailadres een ongepaste e-mail doorgestuurd naar een aantal collega’s en naar personen buiten de onderneming. Bij deze e-mail zat een bijlage waarin een vrij expliciete presentatie was opgenomen. Deze presentatie bevatte een aantal foto’s waarop hoofdzakelijk schaars geklede dames werden afgebeeld. De e-mail werd vervolgens door een collega gemeld en overgemaakt aan de werkgever.

Nadien bleek dat de betrokken werkneemster op dezelfde dag ook een aantal andere e-mails had doorgestuurd met zowel een racistische als seksuele inhoud. Na kennisname van deze laatste e-mails, besloot de werkgever om over te gaan tot ontslag om dringende reden.

De beoordeling

Bij de beoordeling van de gegrondheid van het ontslag om dringende reden, hield de arbeidsrechtbank met verschillende elementen rekening. Zo merkte de arbeidsrechtbank in eerste instantie op dat de werkgever en de werknemer elkaar eerbied en achting verschuldigd zijn. Hierbij dienen ze onder andere de welvoeglijkheid en de goede zeden in acht te nemen.

Verder wees de arbeidsrechtbank op het feit dat een werknemer moet handelen volgens de bevelen en instructies die hem door de werkgever werden gegeven met het oog op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Ten slotte verwees de arbeidsrechtbank naar het vigerend ondernemingsbeleid betreffende het gebruik van e-mails. Zo bepaalde het arbeidsreglement dat elke afzender van een e-mail aansprakelijk is voor de inhoud ervan. Tevens gold er een verbod om e-mails te versturen met een obscene, racistische, ... inhoud. Het versturen van een e-mail in strijd met dit verbod zou bovendien worden beschouwd als een dringende reden in hoofde van de werknemer. Verder bleek ook dat de betrokken werkneemster diverse door de werkgever georganiseerde opleidingen had gevolgd waarin het belang van een professioneel e-mailgebruik en het respect voor de rechten van de mens werden beklemtoond.

En de privacy?

Rekening houdend met voorgaande elementen, besloot de arbeidsrechtbank van Brussel dat het ontslag om dringende reden terecht werd doorgevoerd. De rechtbank oordeelde ook dat van enige schending van de privacy geen sprake was, aangezien de desbetreffende e-mails werden doorgestuurd door een collega, die één van de oorspronkelijke bestemmelingen was.

Uit dit vonnis kan worden onthouden dat een sterk ondernemingsbeleid, alsook het consequent handhaven ervan een zeer belangrijk element vormt bij de beoordeling door de arbeidsrechtbank van een ontslag om dringende reden.

Arbeidsrechtbank van Brussel, 2e Kamer, 21 november 2016, AR 15/2111/A

Auteur: Timo Lepez (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen