< Terug naar overzicht

Mogelijkheid om te concurreren is bestaansvoorwaarde voor niet-concurrentiebeding

Een werkgever die geen afstand doet van een niet-concurrentiebeding binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst, kan de werknemer een forse vergoeding moeten uitbetalen. Dan moet er wel een bestaansvoorwaarde zijn voor het niet-concurrentie

Een ex-werknemer is na het einde van de arbeidsovereenkomst in principe vrij om zijn ex-werkgever concurrentie aan te doen. De enige grens die niet mag worden overschreden, is die van oneerlijke concurrentie. Deze vrijheid kan beperkt worden door een niet-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Een dergelijk beding verbiedt de ex-werknemer om gedurende een bepaalde periode na zijn uitdiensttreding concurrerende activiteiten uit te oefenen in het gebied waar hij of zij werkzaam was.

Opdat men zich op een niet-concurrentiebeding zou kunnen beroepen, moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn. Eén van die (bestaans)voorwaarden houdt in dat de werknemer de mogelijkheid moet hebben om de onderneming die hij heeft verlaten, daadwerkelijk nadeel te berokkenen.

Dit betekent dat op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst onderzocht moet worden of de werknemer überhaupt de mogelijkheid heeft om de onderneming die hij heeft verlaten, concurrentie aan te doen. Indien dit niet het geval is, kan het concurrentiebeding hoe dan ook niet worden ingeroepen, zelfs indien de overige (geldigheids)voorwaarden zijn vervuld.

Dat laatste is niet alleen van belang voor de werkgever (die zich mogelijk zou willen beroepen op het beding), maar ook voor de werknemer, die aanspraak kan maken op de betaling van een forfaitaire compensatoire vergoeding. Wanneer het gaat om een concurrentiebeding voor een ‘gewone werknemer’ (lees: geen handelsvertegenwoordiger), wordt de geldigheid van het niet-concurrentiebeding immers gekoppeld aan de betaling van een (fikse) vergoeding door de ex-werkgever.

In een recent arrest van het arbeidshof van Brugge werd dat principe toegepast. Een werknemer ontkende dat zijn werkgever afstand had gedaan van het niet-concurrentiebeding en eiste de betaling van de forfaitaire vergoeding waarin het niet-concurrentiebeding voorzag.

De werkgever weigerde dit, onder meer omdat hij van oordeel was dat het niet-concurrentiebeding zonder voorwerp was op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst. Terwijl de werkgever actief was in de productie van latexschuim voor de beddingindustrie, trad de ex-werknemer immers in dienst van het stedelijk ziekenhuis, waar hij – zo bevestigde het arbeidshof – zijn ex-werkgever geen nadeel kon berokkenen.

Het arbeidshof besloot dan ook dat de bestaansvoorwaarde (‘de mogelijkheid om de werkgever concurrentie aan te doen’) niet vervuld was, zodat de ex-werkgever in principe zelfs geen afstand had moeten doen van het niet-concurrentiebeding. Bijgevolg kon de ex-werknemer geen aanspraak maken op de forfaitaire vergoeding.

Deze rechtspraak ligt in de lijn met de eerder gevestigde rechtspraak van het arbeidshof van Brussel en het arbeidshof van Gent. Zo zag het arbeidshof van Brussel niet in hoe een ex-werknemer zijn voormalige werkgever concurrentie zou kunnen aandoen, wanneer hij na afloop van de opzegtermijn met pensioen ging. Het arbeidshof van Gent oordeelde dan weer dat het niet-concurrentiebeding terzijde geschoven kon worden, aangezien de werknemer als accountant bij een accountancykantoor, deze laatste geen concurrentie kon aandoen door in dienst te treden bij een niet-concurrerende onderneming, meer bepaald een onderneming die grasmaaiers verkoopt.

In deze zaken ontsnapte de werkgever telkens aan de betaling van de forfaitaire vergoeding aan zijn ex-werknemers. Toch menen we dat de werkgever beter het zekere voor het onzekere neemt door in ieder geval (en best schriftelijk) afstand te doen van het niet-concurrentiebeding binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidshof van Gent, afdeling Brugge, AR 2010/AR/239

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen