< Terug naar overzicht

Moet werkgever aangepaste functie geven aan definitief arbeidsongeschikte werknemer?

Definitieve arbeidsongeschiktheid van een werknemer maakt een geval uit van ‘overmacht’, waardoor de arbeidsovereenkomst van rechtswege een einde neemt. Dit betekent dat de werkgever die zich op overmacht beroept, niet gehouden is om een opzeggingsver

In een recent arrest heeft het arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, zich uitgesproken over een dergelijk geschil. Een werkneemster was jarenlang afwezig geweest wegens ziekte. Na het verstrijken van het laatste medisch attest nam de werkneemster plots zelf contact op met haar werkgever, waarbij ze vroeg om door de arbeidsgeneesheer te worden onderzocht met het oog op haar eventuele werkhervatting.
Ze overhandigde echter aan de arbeidsgeneesheer een gemotiveerd attest van haar behandelend arts, waaruit blijkt dat ze enkel in staat zou zijn om het werk te hervatten onder bepaalde voorwaarden: ze moest haar vroeger werk kunnen hervatten in haar vertrouwde werkomgeving en mocht geen belangrijke verplaatsingen doen.
De arbeidsgeneesheer nam vervolgens contact op met de werkgever om na te gaan of er aan de werkneemster een aangepaste job kon worden aangeboden. Omdat dit niet het geval bleek te zijn (er was intussen een belangrijke reorganisatie doorgevoerd), vermeldde de arbeidsgeneesheer op het ‘Formulier voor Gezondheidstoezicht’ dat de werkneemster definitief arbeidsongeschikt was. De werkneemster werd op de hoogte gebracht, maar maakte geen gebruik van de beroepsmogelijkheid. Na het verstrijken van de beroepstermijn heeft de werkgever het einde vastgesteld van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht.

Betwisting


De werkneemster betwistte de ingeroepen overmacht voor de rechtbank. Ze argumenteerde onder meer dat er geen sprake was van ‘overmacht’, aangezien de werkgever (volgens haar) gehouden was om een aangepaste functie aan te bieden, volgens de aanbevelingen van haar arts en van de arbeidsgeneesheer. Aangezien zij geen aangepaste functie had gekregen, kon de werkgever volgens haar geen overmacht vaststellen.
Het arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, volgde deze redenering niet. Het arbeidshof verduidelijkte dat de verplichting voor de werkgever om een aangepaste functie aan te bieden, is opgenomen in een Koninklijk Besluit (betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers). Deze bepalingen kunnen volgens het arbeidshof geen afbreuk aan de wettelijke (dus: hogere) bepalingen met betrekking tot overmacht, volgens dewelke er van rechtswege een einde komt aan de arbeidsovereenkomst in geval van overmacht.
Het arbeidshof benadrukt dat men bij de beoordeling van een eventuele overmachtsituatie moet vertrekken van de overeengekomen functie en niet van een eventuele alternatieve, aangepaste functie. In deze zaak achtte het arbeidshof de overmacht in ieder geval bewezen, nu de werkgever ook had aangetoond dat het onmogelijk was om een andere functie aan te bieden die zou beantwoorden aan de gestelde eisen.

Gewijzigd


Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de wettelijke regeling inzake overmacht inmiddels werd gewijzigd, hoewel deze regeling nog niet in werking is getreden. Dit arrest is dus een illustratie van de geldende principes zoals deze momenteel van toepassing zijn.

Arbeidshof Gent, afdeling Brugge, 16 januari 2009, A.R. nr.07/183

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen