< Terug naar overzicht

Legt Europees Hof voor de Rechten van de Mens het stakingsrecht aan banden?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een opmerkelijk arrest geveld in een zaak waarin het stakingsrecht ter sprake kwam. Kunnen we spreken van ‘goede’ en ‘slechte’ stakingen?

In een arrest van 28 oktober 2010 (Trofimchuk tg. Ukraine) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich uitgesproken over een zaak waarin een werkneemster door haar werkgever (een onderneming in een Oekraïense gemeente) was ontslagen, hoofdzakelijk ten gevolge van haar deelname aan een stakingspost. De werkgever beriep zich onder meer op het feit dat de Oekraïense wettelijke procedure betreffende staking (die de naleving van een stakingsaanzegging voorzag) niet was nageleefd.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaf de werkneemster ongelijk – die beweerde dat er sprake was van een schending van haar recht tot staking. Eerst en vooral bevestigt het Hof dat de deelname van een werknemer aan een stakingspost deel uitmaakt van de uitoefening van het recht op vreedzame vergadering in de zin van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Nationaal stakingsrecht?


In een tweede fase stelt het Hof echter vast dat de Oekraïense wet, die het stakingsrecht garandeert, ook een procedure voorschrijft volgens welke dit recht kan uitgeoefend worden, maar die door de werkneemster ten onrechte niet werd gerespecteerd. Het Hof oordeelde dan ook dat dergelijke procedure een gerechtvaardigde inmenging vormt op het recht op vreedzame vergadering. Het Verdrag – en meer bepaald het stakingsrecht – werd hierdoor niet geschonden, vindt het Hof.

Het arrest van het Hof ligt in de lijn van haar recente rechtspraak, die evolueert naar een evenwicht tussen de rechten (van de werkgever en de werknemers) die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Het kan ook in verband gebracht worden met bepaalde recente Belgische rechtspraak over stakingsposten die ‘blokkades’ veroorzaken. Het Hof spreekt zich in casu evenwel niet uit over de legaliteit van dergelijke blokkades.

‘Goede’ en ‘slechte’ stakingen?


Deze beslissing doet opnieuw de vraag rijzen naar de doeltreffendheid van het onderscheid tussen ‘slechte’ en ‘goede’ stakingen die bepaalde ‘spelregels’ respecteren, een onderscheid dat door het Hof van Cassatie is verworpen in een arrest van 1981. Net zoals de vraag of dergelijke regels, meestal aangenomen door de sociale partners, verplicht moeten worden nageleefd door de werknemers.

Dit arrest moet echter voorzichtig worden geïnterpreteerd in de mate dat het Hof geen analyse heeft gemaakt van de vraag of de nationale procedure wel voldeed aan de Europese eisen. ■

Europees Hof voor Rechten van de Mens, 28 oktober 2010, Trofimchuk tg. Ukraine

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen