< Terug naar overzicht

Langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongeval mag geen aanleiding geven tot ontslag

Het Arbeidshof van Antwerpen oordeelde op 14 juni 2021 dat er sprake is van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand wanneer een werkgever een werknemer ontslaat die zopas had aangekondigd langere tijd arbeidsongeschikt te zijn ingevolge een arbeidsongeval.

De werknemer trad in april 2018 in dienst als voltijds sales manager. Twee maanden later werd hij echter het slachtoffer van een arbeidsongeval. De werknemer onderging hierop een chirurgische ingreep en overhandigde zijn werkgever een medisch attest met de vermelding dat hij arbeidsongeschikt zou zijn tot en met midden augustus 2018. Vervolgens stuurde de werkgever een e-mail terug, waarin hij verbaasd herhaalde: “Tot augustus?”

De dag na bovenstaande e-mails beëindigde de werkgever de arbeidsovereenkomst met betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan één week loon. Hierop dagvaardde de werknemer zijn werkgever om een beschermingsvergoeding wegens discriminatie gelijk aan het brutoloon voor zes maanden te vorderen.
De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 verbiedt uitdrukkelijk discriminatie bij een ontslagbeslissing op basis van o.m. de huidige of toekomstige gezondheidstoestand.
Aangezien de werknemer feiten kon aanvoeren die het bestaan van een discriminatie op grond van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand kunnen doen vermoeden, met name een ontslag net na de melding van de werknemer dat hij twee maanden afwezig zou zijn op het werk en zonder dat er klaarblijkelijk enig ander incident zich had voorgedaan in de dagen voorafgaand aan het ontslag, moest de werkgever bewijzen dat er geen sprake was van discriminatie.
Het Arbeidshof oordeelde dat de werkgever er niet in geslaagd was dit bewijs te leveren. De werkgever trachtte aan de hand van verscheidene getuigenverklaringen aan te tonen dat het ontslag gegeven werd omwille van het feit dat de werknemer niet voldeed aan de gestelde eisen. Het Arbeidshof oordeelde echter dat op basis van de getuigenverklaringen niet kan worden vastgesteld dat de erin vermelde feiten, die eerder vaag waren en zich ook niet hadden voorgedaan net voor het ontslag, de aanleiding waren tot het ontslag. Er werd overigens ook nooit een verwittiging overgemaakt aan de werknemer.
Bovendien is het zo dat zelfs wanneer het ontslag slechts deels is gebaseerd op de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, er een onderscheid is in behandeling in de zin van de Antidiscriminatiewet. De werkgever slaagde er immers niet in aan te tonen dat een werknemer met een vergelijkbaar traject, maar zonder afwezigheid wegens medische arbeidsongeschiktheid, ook zou zijn ontslagen.
Het Arbeidshof bevestigde dus het vonnis van de arbeidsrechtbank van Antwerpen waarin de werkgever veroordeeld werd tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan het brutoloon voor zes maanden wegens discriminatie bij ontslag op basis van gezondheidstoestand.

Arbeidshof Antwerpen, 14 juni 2021, onuitg.
Melvin De Craene
Medewerker Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen