< Terug naar overzicht

Internationaal Werk. Welke (para)fiscale behandeling van kostenvergoedingen buitenlandse stagiairs?

Welke is de (para)fiscale behandeling van kostenvergoedingen (inclusief huisvestingskosten) van buitenlandse stagiairs die verplicht in België een opleiding of stage volgen in het kader van overeenkomsten met hogescholen en/of universiteiten? Er wordt soms voorgehouden dat dergelijke kosten beschouwd dienen te worden als ‘kosten eigen aan de werkgever’ en dus niet aan belastingen onderworpen zijn in hoofde van de buitenlandse stagiair. Nu heeft de minister van Financiën echter recent, als antwoord op een parlementaire vraag, een ander standpunt ingenomen over de terugbetaling van huisvestingskosten van buitenlandse stagiairs.

De context van de parlementaire vraag is de volgende. Vele ondernemingen sluiten overeenkomsten met Belgische of buitenlandse hogescholen en/of universiteiten om buitenlandse stagiairs aan te nemen die in het kader van hun opleiding een stage in België volgen. In deze overeenkomsten wordt vaak voorzien in de betaling van een maandelijkse vergoeding ter dekking van de kosten van de stagiairs. Soms is de onderneming zelfs verplicht voor huisvestiging te zorgen.

De parlementaire vraag die in dit verband op 19 november 2020 werd gesteld, was of deze vergoedingen beschouwd moeten worden als een vergoeding van kosten eigen aan de werkgever, dan wel of deze belastbaar zijn als loon. Indien deze vergoedingen als kosten eigen aan de werkgever moeten worden beschouwd, moet het bedrag van deze vergoedingen dan vermeld worden op een fiche 281 en onder welke rubriek?

De minister van Financiën antwoordde dat de maandelijkse kostenvergoedingen ter dekking van privé-kosten van buitenlandse stagiairs in principe belastbaar loon van werknemers uitmaken. Ook de terbeschikkingstelling van een woning door de onderneming vormt een als loon van werknemers belastbaar voordeel van alle aard.
Ter motivatie van zijn standpunt stelde de minister dat het gaat over voordelen uit de tenlastename door een onderneming van uitgaven van persoonlijke aard die verkregen zijn uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid (in dit geval een voor het overige onbezoldigde stageopdracht bij die onderneming).
Wat het ter beschikking stellen van huisvesting door de onderneming aangaat, moet het belastbare bedrag van het voordeel van alle aard door de werkgever vermeld worden op de individuele fiscale inkomstenfiche 281.10, onder de rubriek ‘andere bezoldigingen’, zodat het op die manier wordt opgenomen in het belastbaar loon van de stagiair.

Bovenstaande visie verschilt van wat in het verleden soms werd aanvaard (in het bijzonder door de RSZ), met name de kwalificatie van dit soort tussenkomsten ten voordele van stagiairs als ‘vergoedingen van kosten eigen aan de werkgever’, vrijgesteld van belastingen (wat ons verdedigbaar lijkt).
Ondernemingen moeten dan ook letten op de (para)fiscale opvattingen in dit verband wanneer zij kosten voor een buitenlandse stagiair op zich wensen te nemen.

Renée Vandekendelaere
Advocaat Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen