< Terug naar overzicht

Internationaal werk: wat is er nieuw sinds 1 januari 2015?

Traditiegetrouw zijn er ook bij het begin van dit jaar enkele belangrijke nieuwigheden in werking getreden. Wat is er veranderd op 1 januari 2015 op het gebied van internationale tewerkstelling?

DOSZ is nu DIBISS

EER- of Zwitserse werknemers die buiten de EER of Zwitserland zijn tewerkgesteld, kunnen verder sociale rechten in België opbouwen via de aansluiting bij het bijzonder stelsel voor Overzeese Sociale Zekerheid. De EER staat voor de Europese Economische Ruimte. Daartoe behoren alle 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Werknemers met een andere nationaliteit kunnen dit eveneens doen, maar dan moeten ze tewerkgesteld zijn door een onderneming met een maatschappelijke zetel in België of door de Belgische staat, gemeenschappen of gewesten.

Tot en met 31 december 2014 werd het stelsel voor Overzeese Sociale Zekerheid beheerd door de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ). Sinds 1 januari 2015 is deze dienst gefuseerd met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO). Samen vormen ze nu de Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels (DIBISS). De websites van de voormalige diensten zijn gewijzigd in https://www.dibiss.fgov.be/.

Nieuwe loonbedragen voor arbeidskaart B

Niet-EER-onderdanen hebben een arbeidskaart nodig om in België te mogen werken, tenzij ze zich op een vrijstelling kunnen beroepen. In de meeste gevallen zal dit een arbeidskaart B zijn. Doorgaans zal deze alleen worden toegekend wanneer de werknemer zich op een bijzondere categorie kan beroepen. Voor een aantal van deze categorieën geldt een loondrempel die elk jaar wordt aangepast.

Bijgevolg moet worden nagegaan of de werknemers die met een arbeidskaart B zijn tewerkgesteld, nog steeds het vereiste bruto jaarloon verdienen en desgevallend moet een loonsverhoging worden toegekend. Anders zal de hernieuwing van arbeidskaart B geweigerd worden, omdat de werknemer de voorbije 12 maanden niet het vereiste bruto jaarloon heeft verdiend.

Wat in het bruto jaarloon kan worden opgenomen, is niet wettelijk bepaald en wordt best per bevoegd gewest geverifieerd. Zo wordt bijvoorbeeld in Vlaanderen rekening gehouden met het loon (inclusief 13de maand en het vakantiegeld) en alle voordelen (bijvoorbeeld privégebruik van een wagen, patronale premie in de groepsverzekering, werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque en dies meer) indien deze in de arbeidsovereenkomst of detacheringsbrief zijn opgenomen.

Kostenvergoedingen die de meerkosten in België dekken, komen niet in aanmerking. Ook met variabel loon en bonussen moet worden opgepast. In Vlaanderen tellen deze alleen mee wanneer met voldoende zekerheid op voorhand geweten is dat deze zullen worden toegekend. Zie ook: http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/bijzondere-categorieen-arbeidskaart-b/hooggeschoold-personeel.

Sinds 1 januari 2015 gelden de volgende nieuwe loondrempels:

  • Hooggeschoold personeel (1): van 39.422 euro bruto naar 39.802 euro bruto.
  • Leidinggevend personeel (2): van 65.771 euro bruto naar 66.405 euro bruto.
  • Schouwspelartiesten (3): van 32.886 euro bruto naar 33.203 euro bruto.
  • Vrijstelling voor kaderleden en leidinggevend personeel van een Belgisch hoofdkwartier in een multinationale groep (4): van 65.771 euro bruto naar 66.405 euro bruto.

(1) Hooggeschoold personeel: ooggeschoolde werknemers kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een diploma hoger of universitair onderwijs (minimaal een bachelor-diploma) hebben en een minium bruto jaarloon verdienen.

(2) Leidinggevend personeel: werknemers met een leidinggevende functie kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een minimum bruto jaarloon verdienen. De notie ‘leidinggevend personeel’ is niet wettelijk gedefinieerd. Volgens het Vlaams Gewest moet het gaan om “iemand die daadwerkelijk binnen de onderneming leiding geeft.” Zie ook: http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/bijzondere-categorieen-arbeidskaart-b/leidinggevende-functie.

Volgens het Waals Gewest gaat het om “les personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise qui ont un pouvoir de représenter et d’engager l’employeur, et, d’autre part, les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière.” Zie ook: http://emploi.wallonie.be/Documents/Docs_PermisTravail/2014/Notice%20PHQ-PDir%20et%20formulaires%20-%20122014.pdf.

(3) Schouwspelartiesten: schouwspelartiesten met een internationale faam die langer dan 3 maanden in België verblijven, kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een minimum bruto jaarloon verdienen.

(4) Vrijstelling Belgisch hoofdkwartier: kaderleden en leidinggevend personeel in dienst van een Belgisch hoofdkwartier van een multinationale groep zijn vrijgesteld van een arbeidskaart indien ze een minimum bruto jaarloon verdienen. Met een Belgisch hoofdkwartier wordt een Belgische vennootschap of een Belgisch filiaal van een buitenlandse vennootschap bedoeld. Verder moet deze een geassocieerde vennootschap zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen en mag ze alleen de volgende activiteiten uitoefenen:

  • Activiteiten met een voorbereidend of hulpverlenend karakter.
  • Activiteiten op het gebied van informatieverstrekking aan klanten.
  • Activiteiten die op een passieve wijze bijdragen tot verkoopverrichtingen.
  • Activiteiten die een actieve tussenkomst in de verkoop impliceren.

De werkgever moet het bevoegde gewest alleen verwittigen voor de aanvang van de tewerkstelling. De controle van de voorwaarden van de vrijstelling kan gebeuren op basis van een attest van de bedrijfsrevisor dat moet bevestigen dat de wettelijke voorwaarden om als hoofdkwartier te worden beschouwd, vervuld zijn. Bij een eventuele controle moet daarnaast een verklaring van de werkgever op erewoord worden overgemaakt dat deze voorwaarden nog steeds vervuld zijn.

Auteur: Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels)

 

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen