< Terug naar overzicht

Internationaal werk. Nieuwe Europese richtlijn heeft impact op inhoud van uw detacheringsbrief

Op 16 april 2019 nam het Europees Parlement een richtlijn ‘betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie’ aan. Hierdoor wordt het wetgevingsproces van het op 21 december 2017 door de Europese Commissie ingediende voorstel nog net voor de Europese verkiezingen van 2019 afgerond. Welke invloed heeft de richtlijn detachering?

De richtlijn heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden van de Europese burgers te verbeteren door transparantie te bevorderen en beter voorspelbare werkgelegenheid te creëren. Zij legt aan werkgevers bepaalde informatieplichten op over de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie. Daarbij zal een werkgever ook bepaalde informatie moeten meedelen aan werknemers die worden gedetacheerd.

Welke verplichtingen heeft de werkgever vandaag?

Vandaag bestaat er reeds een (beperktere) informatieplicht inzake arbeidsvoorwaarden die gebaseerd is op de richtlijn 91/533/EEG. Deze legt een meer algemene informatieverplichting op aan werkgevers om binnen een periode van twee maanden na de indiensttreding bepaalde informatie aan werknemers te verschaffen over de belangrijkste gegevens van de arbeidsovereenkomst of -verhouding. Een specifieke bepaling van richtlijn 91/533/EEG heeft betrekking op de detachering van werknemers en vormt de basis voor het artikel 20bis van de Arbeidsovereenkomstenwet. Conform hiermee moet de werkgever aan een werknemer die voor langer dan een maand wordt gedetacheerd/in het buitenland werkt de volgende informatie verschaffen.

- De duur van het werk in het buitenland.
- De munteenheid waarin het loon wordt uitbetaald.
- De eventuele voordelen die aan de opdracht in het buitenland verbonden zijn.
- In voorkomend geval de voorwaarden van de terugkeer van de werknemer naar zijn land.

Wat verandert er?

In het kader van de nieuwe richtlijn (die de richtlijn 91/533/EEG zal opheffen en vervangen) zal de werkgever de volgende bijkomende informatie (naast bovenstaande informatie) moeten meedelen aan werknemers die hij wenst te detacheren.

- Het land of de landen waar het werk in het buitenland moet worden verricht.
- Het loon waarop de werknemer recht heeft volgens de toepasselijke wetgeving van de ontvangende lidstaat.
- In voorkomend geval alle toeslagen in verband met de detachering en alle regelingen voor de vergoeding van reis-, verblijf- en maaltijdkosten.
- De link naar de officiële nationale website van de ontvangststaat waarop alle arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers te vinden is voor detacheringen binnen Europa. De verplichting tot het oprichten van dergelijke nationale website kwam er door de Handhavingsrichtlijn (2014/67/EU).

De werkgever zal dus bijkomende informatie over de loon- en arbeidsvoorwaarden in het gastland moeten opzoeken en deze meedelen aan de werknemers. Tenzij de lidstaten anders bepalen, zijn deze verplichtingen van toepassing als de arbeidsperiode in het buitenland langer duurt dan vier opeenvolgende weken.
De richtlijn moet door de lidstaten zijn omgezet binnen de drie jaar na de inwerkingtreding ervan. De exacte datum van inwerkingtreding van de richtlijn is vandaag nog niet bekend aangezien de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie nog moet gebeuren.

Het is nog af te wachten hoe de richtlijn in Belgisch recht zal worden omgezet, maar het is duidelijk dat er een aantal wijzigingen zullen moeten gebeuren aan de detacheringsbrieven die uw onderneming vandaag gebruikt.

Dries Faingnaert
Advocaat- Senior Associate Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen