< Terug naar overzicht

Internationaal werk: Europa maakt detacheringsbeleid strenger

De Detacheringsrichtlijn 96/71 werd versterkt met een nieuwe Handhavingsrichtlijn (15 mei 2014). Hiermee hoopt de Europese Unie strenger te kunnen optreden tegen sociale dumping en misbruiken met gedetacheerde werknemers.

Met de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG verplichtte de Europese Unie elke lidstaat om een harde kern aan minimumarbeidsvoorwaarden te bepalen die op elke tijdelijk gedetacheerde werknemer van toepassing zijn, ongeacht het recht dat diens arbeidsovereenkomst beheerst. Deze bepalingen hebben betrekking op:

  • De maximale werktijden en minimale rusttijden.
  • Het minimumaantal betaalde vakantiedagen.
  • De minimumlonen, inclusief vergoedingen van overwerk (met uitzondering van aanvullende bedrijfspensioenregelingen).
  • Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, in het bijzonder door uitzendbedrijven.
  • Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk.
  • Beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en- omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren.
  • Gelijke behandeling van mannen en vrouwen en non-discriminatie.

In de praktijk bleken er enorme verschillen te bestaan in de manier waarop er in de diverse lidstaten met de naleving van deze minimale arbeidsvoorwaarden werd omgegaan. Met sociale dumping, fraude en oneerlijke concurrentie tot gevolg. Met de nieuwe Handhavingsrichtlijn wil de Europese Unie hiertegen optreden.

Definitie detachering

De Handhavingsrichtlijn reikt een aantal criteria aan om na te gaan of er sprake is van een daadwerkelijke detachering ter voorkoming van misbruiken en omzeiling.

Zo kunnen om te bepalen of een onderneming in de uitzendstaat daadwerkelijke substantiële activiteiten heeft, de volgende elementen in aanmerking worden genomen: de plaats waar de onderneming haar vestiging heeft, de plaats waar gedetacheerde werknemers worden aangeworven en van waaruit zij worden gedetacheerd, het recht dat op de contracten met de werknemers en de klanten van toepassing is, de plaats waar de onderneming haar belangrijke activiteiten ontwikkelt en administratief personeel heeft, en de omzet van de onderneming in de lidstaat van vestiging.

Om te beoordelen of een gedetacheerde werknemer tijdelijk werkt in een andere lidstaat dan deze waar hij gewoonlijk werkt, kan rekening worden gehouden met het feit dat het werk voor een bepaalde periode is, de gedetacheerde werknemer na de beëindiging van zijn opdracht terugkeert of geacht wordt terug te keren naar de uitzendstaat, het vervoer, de kosten en inwoon of accommodatie voorzien worden door de werkgever of terugbetaald worden, de activiteiten al eerder door dezelfde of een andere gedetacheerde werknemer werden verricht en de aard van de activiteiten.

Nauwere samenwerking

De lidstaten moeten zorgen voor een betere toegang tot informatie over de minimale arbeidsvoorwaarden (zoals de minimumlonen). Ze moeten ook nauwer samenwerken. Dringende verzoeken van andere lidstaten moeten binnen de twee werkdagen na ontvangst worden behandeld, andere verzoeken binnen de 25 werkdagen.

Toezicht op naleving

Om na te gaan of buitenlandse werkgevers de minimale arbeidsvoorwaarden naleven, kunnen lidstaten hen verplichten om een voorafgaande verklaring te doen, basisdocumenten (zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidstijdoverzichten, loondocumenten en betalingsbewijzen) beschikbaar te houden, een lokale contactpersoon aan te wijzen en dies meer.

Handhaving en sancties

De lidstaten moeten zorgen voor adequate inspecties. De naar hun land gedetacheerde werknemers moeten juridische en/of administratieve stappen kunnen nemen tegen hun buitenlandse werkgever wanneer deze hun rechten niet naleeft.

Administratieve sancties en boeten die door een lidstaat aan buitenlandse ondernemingen worden opgelegd wegens de niet-naleving van de Detacheringsrichtlijn, moeten in een andere lidstaat kunnen worden gehandhaafd en ingevorderd.

De lidstaten moeten de nieuwe Handhavingsrichtlijn tegen 18 juni 2016 in hun nationaal recht omzetten.

Auteur: Sophie Maes (vennoot Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen