< Terug naar overzicht

Internationaal werk.

Single Permit: nieuwe Vlaamse regels en nieuwe loondrempels vanaf 1 januari 2019 voor buitenlandse werknemers

In onze vorige bijdragen hebben we u geïnformeerd over de Single Permit en de voorgestelde wijzigingen inzake arbeidsmigratie naar het Vlaams Gewest die wellicht vanaf 1 januari 2019 in werking zouden treden. We konden dit nog niet met 100 procent zekerheid bevestigen gezien het nog wachten was op de publicatie van de finale teksten. Dit is ondertussen gebeurd. Bovendien gelden er vanaf 1 januari 2019 ook nieuwe loonbedragen voor het verkrijgen van de toelating tot tewerkstelling.

Door de omzetting van de Single Permit-richtlijn komt in heel België een einde aan de dubbele procedure en vergunningen (aparte arbeidskaart en verblijfsvergunning) voor de tewerkstelling van de werknemers die geen onderdaan zijn van landen uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. In plaats daarvan moet voortaan in het kader van een enkele procedure die tot 4,5 maanden kan duren, een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning worden aangevraagd om voor een periode van meer dan 90 dagen in België te mogen werken en verblijven. Daarnaast is de arbeidskaart C afgeschaft en is deze vervangen door een vermelding op de verblijfsvergunning.

De nieuwe regels zouden in werking treden op 1 januari 2019, maar het was nog wachten op de officiële bevestiging hiervan door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de federale instemmingswet van 12 november 2018. Dit gebeurde op 24 december 2018, samen met de publicatie van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de Vreemdelingenwet en het KB van 12 november 2018 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit.
Hierdoor zijn de nieuwe regels in principe op 24 december 2018 in werking getreden. Let op, aanvragen voor arbeidskaarten toegekend of ingediend voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels zullen nog volgens de oude regels worden behandeld.

Nieuwe Vlaamse regels

In ons vorige artikel (link artikel 2) bespraken we reeds het ontwerp van inhoudelijke wijzigingen die het Vlaams Gewest wenste in te voeren. Ondertussen zijn die inhoudelijke wijzigingen ook in werking getreden, zij het dat er nog een aantal last-minute veranderingen werden doorgevoerd die we hierna kort bespreken.

Vooreerst is het van belang op te merken dat de nieuwe categorie van ‘midden-geschoolde knelpuntberoepen’ enkel openstaat voor werknemers die in dienst treden van een in België gevestigde werkgever. Met andere woorden, voor een werknemer die door zijn buitenlandse werkgever tijdelijk naar het Vlaams Gewest wordt gedetacheerd, is het niet mogelijk om een toelating tot tewerkstelling in het kader van deze categorie te verkrijgen. Overigens is de lijst met midden-geschoolde knelpuntberoepen inmiddels gepubliceerd. Hij telt 20 functies.

Voorts wordt een wettelijke (strenge) definitie ingevoegd van de categorie ‘leidinggevend personeel’. Het moet daarbij gaan over personen die instaan voor het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd zijn de onderneming te vertegenwoordigen en te verbinden en die leidinggeven en toezicht uitoefenen op andere werknemers van de onderneming. Het gaat dus enkel over de hoogste werknemers binnen de onderneming.
Voor de afzonderlijke categorie ‘ICT-leidinggevende’ wordt dezelfde loongrens ingevoerd als voor de categorie ‘leidinggevend personeel’ (te weten 160% van het gemiddeld bruto jaarloon, hetzij 66.989 euro bruto voor het jaar 2019). Daarbij is het wel zo dat voor de ‘ICT-leidinggevende’ geldt dat het bruto jaarloon niet minder gunstig mag zijn dan voor vergelijkbare functies en dat het bereiken van de bovenvermelde loondrempel een vermoeden creëert dat aan die voorwaarde is voldaan. Met andere woorden, het is voor een ‘ICT-leidinggevende’ mogelijk om eventueel een lager loon toe te kennen (maar dan moet aangetoond worden dat dit loon niet minder gunstig is dan voor een vergelijkbare functie), terwijl het voor een ‘leidinggevende’ om een absoluut minimum gaat.
Ook voor de categorie ‘stagiairs’ werd een belangrijke wijziging doorgevoerd. Waar initieel voorzien was dat de stage een maximumduur van zes maanden heeft die niet verlengd kan worden, is in de definitieve versie toch geopteerd voor de mogelijkheid van een verlenging. Een toelating tot tewerkstelling als stagiair kan dus in totaal (na verlenging) voor maximaal twaalf maanden toegekend worden.

Tot slot nog een woord over de vrijstelling van toelating tot tewerkstelling voor de categorie ‘opleiding in de Belgische zetel van een groep van ondernemingen voor maximaal drie maanden’. Waar deze categorie tot vandaag weinig gebruikt werd omdat de opleiding geen productieve prestaties mocht omvatten (het mocht dus niet gaan om een ‘training on the job’), bepaalt de nieuwe regelgeving dat zulke opleiding nu wel daadwerkelijke arbeidsprestaties mag omvatten. Dit verhoogt ongetwijfeld de aantrekkelijkheid van deze vrijstelling. Hetzelfde geldt trouwens voor de toelating tot tewerkstelling voor dergelijke opleidingen van meer dan drie maanden.
Nieuwe loondrempels in Brussel en Wallonië vanaf 1 januari 2019

Anders dan in Vlaanderen, zijn er in Brussel en Wallonië vooralsnog geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, maar enkel de grondige procedurele wijzigingen in het kader van de Single Permit.

Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2019 ook nieuwe loondrempels gelden voor de bestaande categorieën.

Categorie                                                          Bedrag 2018                       Bedrag 2019
Hooggeschoold personeel                                  40.972 euro bruto                 41.739 euro bruto
Leidinggevend personeel                                   66.356 euro bruto                 69.637 euro bruto
Schouwspelartiesten                                         34.179 euro bruto                 34.819 euro bruto
Europese Blauwe kaart                                      52.978 euro bruto                 53.971 euro bruto
Door hoofdkwartier van multinationale
groep tewerkgesteld kaderlid
of hooggeschoold personeel                               68.361 euro bruto                 69.697 euro bruto

Sophie Maes, advocaat-vennoot, en Martijn Baert, senior associate
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen