< Terug naar overzicht

Het toenemend belang van een goed ontslagmotief (en het bewijs ervan!)

Het Belgische ontslagrecht telt een groot aantal vormen van ontslagbescherming. In de meeste gevallen legt die een beperking op van de redenen op grond waarvan men mag ontslaan. Het is dan ook van groot belang dat de werkgever zijn ontslagbeslissing afdoe

Het belang van een goede motivering blijkt nog maar eens uit de volgende zaak: een werkneemster ontving van haar werkgever over een periode van drie jaar twee waarschuwingen over haar gedrag: insubordinatie en het niet correct gebruiken van de prikklok. Vlak na de tweede waarschuwing, legde de werkneemster klacht neer wegens pesten op het werk. Enkele maanden later vroeg ze ook nog 1/5 tijdskrediet aan, wat haar werd toegekend.

Ongeveer twee maanden later verbrak de werkgever de arbeidsovereenkomst met betaling van een opzeggingsvergoeding. De werkneemster stapte naar de arbeidsrechtbank om de betaling van een dubbele beschermingsvergoeding te vorderen:

:: Een vergoeding gelijk aan zes maanden loon op grond van de ontslagbescherming als gevolg van haar pestklacht: de werkgever mag de arbeidsovereenkomst dan immers alleen beëindigen om “redenen die vreemd zijn aan de klacht.”

:: Een vergoeding gelijk aan zes maanden loon op grond van de ontslagbescherming voor werknemers die een aanvraag indienen tot tijdskrediet. Hier geldt een ontslagverbod om “een reden waarvan de aard en de oorsprong niet vreemd is aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidsprestaties.”

Vorderingen afgewezen

Het arbeidshof van Bergen, dat zich over deze zaak moest uitspreken, verwierp echter beide vorderingen. Over de ontslagbescherming op grond van de pestklacht, oordeelde het arbeidshof dat dat er geen rechtstreeks verband was tussen de klacht en het ontslag: de redenen voor het ontslag waren immers dezelfde als deze waarvoor de werkneemster al eerder diverse waarschuwingen had gekregen. In de laatste waarschuwing had de werkgever in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven dat zijn geduld ten einde was... Het arbeidshof herhaalde deze redenering met betrekking tot de ontslagbescherming wegens tijdskrediet.

Hoewel de vorderingen van de werkneemster in deze zaak werden afgewezen, toont het besproken arrest alleszins het belang aan om een ontslag van een werknemer die om de een of andere reden van een ontslagbescherming geniet, goed te kunnen motiveren en vooral de ingeroepen redenen te kunnen bewijzen. De financiële gevolgen zijn immers niet te verwaarlozen.

Veralgemeende motiveringsplicht (cao 109)

Een goede en vooral bewijsbare reden voor ontslag zal bovendien nog winnen in belang: sinds 1 april 2014 heeft cao 109 een veralgemeende motiveringsplicht ingevoerd in geval van ontslag door de werkgever (los van enige ontslagbescherming). Elke werknemer kan nu binnen de twee maanden na zijn ontslag vragen om de reden hiervoor mee te delen.

Cao 109 voorziet in sancties:

:: Voor werkgevers die weigeren de reden mee te delen.

:: Indien er sprake is van een ‘kennelijk onredelijk ontslag’, zijnde een ontslag dat geen verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer, of de noodwendigheden van de onderneming, en waartoe een normale en redelijke werkgever nooit zou hebben beslist.

Werkgevers en personeelsverantwoordelijken houden dit dus beter in het achterhoofd en zorgen best voor de nodige stukken die de reden voor het ontslag kunnen staven.

Arbeidshof van Bergen, 15 november 2013, AR 2012-AM-109, www.socialweb.be< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen