< Terug naar overzicht

De preventieadviseur gaat met pensioen: wat met de beschermingsvergoeding?

Het Arbeidshof van Brussel moest zich uitspreken over de vraag of een preventieadviseur wiens arbeidsovereenkomst op zijn verzoek beëindigd werd met het oog op pensionering achteraf nog de beschermingsvergoeding als preventieadviseur kon opeisen.

De werknemer was sinds 2011 voltijds in dienst als interne preventieadviseur. Op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd naderde, polste deze naar de intenties van zijn werkgever met betrekking tot de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met het oog op pensionering. De werkgever ging in op het verzoek van de werknemer en beëindigde de arbeidsovereenkomst met een te presteren opzegtermijn. De ontslagprocedure volgens de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs werd evenwel niet gevolgd.

Onmiddellijk na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, argumenteerde de werknemer dat de wettelijk voorziene ontslagprocedure niet gevolgd werd, zodat hij recht had op een beschermingsvergoeding als preventieadviseur van 2 jaar (gezien hij minder dan 15 jaar anciënniteit had). De werkgever was het hier uiteraard niet mee eens omdat de werknemer zelf verzocht had zijn arbeidsovereenkomst met het oog op pensionering te beëindigen.

Het van Arbeidshof Brussel besliste dat, ondanks het feit dat de wettelijke ontslagprocedure niet gevolgd was, de betrokken werknemer geen recht had op de gevorderde beschermingsvergoeding omdat er sprake was van rechtsmisbruik.

Hoe kwam het Arbeidshof tot dit besluit?

Door de specifieke regels voor de beschermingsvergoeding als preventieadviseur te toetsen aan de algemene regels inzake rechtsmisbruik. Vooreerst bevestigde het Arbeidshof dat de ontslagbescherming van de preventieadviseur de openbare orde raakt, zodat de partijen hiervan niet kunnen afwijken. Het Hof bracht tevens in herinnering dat, van zodra de ontslagprocedure zoals voorzien in de wet niet gevolgd werd, de beschermingsvergoeding in principe verschuldigd is. Het arrest beklemtoonde echter dat bij het beoordelen van een vordering tot het verkrijgen van een beschermingsvergoeding (wat een functioneel recht is), er ook moet worden geverifieerd of deze vordering ingesteld wordt in overeenstemming met het doel van de bescherming. Het uitoefenen van een functioneel recht met een ander doel voor ogen kan immers rechtsmisbruik zijn.

Voor de beschermingsvergoeding als preventieadviseur heeft de wetgever in dit recht voorzien om de preventieadviseur toe te laten zijn opdracht in alle onafhankelijkheid uit te oefenen. Concreet betekent dit dat volgens het Arbeidshof - bij de beoordeling van de vordering tot het verkrijgen van deze beschermingsvergoeding - moet worden nagegaan of het einde van de arbeidsovereenkomst uitstaans had met de onafhankelijkheid van de werknemer in zijn functie als preventieadviseur. In deze zaak oordeelde het Hof dat dit niet het geval was, gezien de werknemer zelf aan de werkgever had gevraagd zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen met het oog op pensionering.

Hiermee rekening houdend, besloot het Arbeidshof dat de werknemer het recht om zijn beschermingsvergoeding op te eisen niet had uitgeoefend in overeenstemming met het doel ervan. Meer nog, volgens het Arbeidshof had de werknemer deze vordering enkel en alleen maar ingesteld met het doel zijn voormalige werkgever te schaden, zodat er sprake is van rechtsmisbruik.

Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een preventieadviseur met het oog op pensionering moet de ontslagprocedure zoals voorzien in de wet van 20 december 2002 dus gevolgd worden. Wordt deze procedure niet gevolgd, dan heeft de betrokken werknemer in principe recht op een beschermingsvergoeding (van 2 jaar bij een anciënniteit van minder dan 15 jaar en van 3 jaar bij een anciënniteit van meer dan 15 jaar). Het Arbeidshof oordeelde echter dat dit niet het geval is indien er sprake is van rechtsmisbruik.

Bron: Arbeidshof Brussel, 7 februari 2018, AR 2015/AB/480

Sieglien Huyghe

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen