< Terug naar overzicht

Brexit: deadline aanvraag M- of N-kaart nadert

Sinds 1 januari 2021 is de Brexit een realiteit en worden Britse werknemers beschouwd als derdelanders. Indien een Britse werknemer in België tewerkgesteld wil worden, dan zal er dus in principe een toelating tot arbeid en een machtiging tot verblijf aangevraagd moeten worden. Het Terugtrekkingsakkoord voorziet echter in een afwijking voor Britse werknemers die reeds voor 31 december 2020 in België verbleven of als grensarbeider actief waren. Deze werknemers zullen op basis van een M-kaart of N-kaart verder in België tewerkgesteld kunnen worden. Hiertoe moeten zij tegen uiterlijk 31 december 2021 het statuut van ‘begunstigde van het terugtrekkingsakkoord’ aanvragen bij de gemeente.

Impact op arbeidsmigratie

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. In het Terugtrekkingsakkoord werd echter een overgangsperiode overeengekomen tot en met 31 december 2020. Sinds 1 januari 2021, na afloop van de overgangsperiode, worden Britse werknemers beschouwd als derdelanders waarvoor een toelating tot arbeid en machtiging tot verblijf moet worden aangevraagd bij tewerkstelling in België.

In het Terugtrekkingsakkoord werd een afwijking opgenomen voor Britse werknemers die reeds voor het einde van de overgangsperiode, d.w.z. voor 31 december 2020, in België verbleven of als grensarbeider actief waren. Britse werknemers die van het statuut van ‘begunstigde van het terugtrekkingsakkoord’ genieten, hebben bijgevolg de toelating om te werken zonder dat hiertoe een bijkomende toelating tot arbeid moet worden aangevraagd. Deze categorie van werknemers zal tegen uiterlijk 31 december 2021 een M-kaart (Britse werknemers die in België verblijven) of N-kaart (Britse grensarbeiders die in België werken maar niet in België wonen) bij de gemeente moeten aanvragen.

Procedure en formaliteiten aanvraag

De begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord moeten uiterlijk op 31 december 2021 een aanvraag indienen bij de gemeente van gewoonlijk verblijf (M-kaart) of de gemeente waar de begunstigde gewoonlijk actief is (N-kaart). De volgende documenten moeten bij deze aanvraag worden gevoegd:

  • kopie van geldig verblijfsdocument (bijlage 8 of 8+, E of E+ kaart, F of F+ kaart (voor aanvraag M-kaart) of bijlage 15 (voor aanvraag N-kaart))
  • geldige identiteitskaart of geldig paspoort
  • uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan zes maanden en indien nodig – bijvoorbeeld ingeval van uittreksel uit het strafregister afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk – met apostille).

Indien de aanvrager niet in het bezit is van een geldig verblijfsdocument zullen er bijkomende stukken moeten worden voorgelegd (arbeidsovereenkomst, bijlage 19bis (werknemer), inschrijving KBO/sociaal verzekeringsfonds (zelfstandige) enz.).

Bij een onvolledige aanvraag krijgt de aanvrager maximum drie maanden om de ontbrekende stukken alsnog toe te voegen. Indien de documenten niet of niet tijdig worden aangeleverd dan kan de aanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Na indiening en in afwachting van een beslissing krijgt de aanvrager een attest voor begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord (ingeval van aanvraag M-kaart – ‘bijlage 56’) of een attest voor klein grensverkeer voor begunstigen van het Terugtrekkingsakkoord (ingeval van aanvraag N-kaart – ‘bijlage 57’) waarin de rechten worden gegarandeerd. Dit attest kan zowel worden gebruikt in België als bij reizen buiten België.

De aanvraagprocedure verloopt als volgt.

M-kaart

  • Indien het dossier volledig is en er een blanco uittreksel uit het strafregister werd voorgelegd, dan neemt de gemeente een positieve beslissing.
  • Indien dit niet het geval is, zal de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag onderzoeken en een beslissing nemen. De gemeente brengt de aanvrager vervolgens in kennis van de beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken.

N-kaart

  • Van zodra de aanvraag volledig is, zal de gemeente zelf of - indien de gemeente het dossier doorstuurt - de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing nemen. De gemeente brengt de aanvrager vervolgens in kennis van de beslissing.

Bij een positieve beslissing vraagt de gemeente de nieuwe elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M- of N-kaart) aan. De aanvrager kan deze elektronische verblijfskaart vervolgens afhalen bij de gemeente.

To do als werkgever van Britse onderdanen

Voor de werkgever is het aangeraden Britse werknemers die van dit statuut zouden kunnen genieten aan te sporen tijdig hun M- of N-kaart aan te vragen. Daarnaast moet de werkgever ook een kopie van de M- of N-kaart van de Britse werknemer in het personeelsdossier bewaren ter eventuele voorlegging aan de inspectiediensten bij controle.

Ester Vets
Medewerker
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen