< Terug naar overzicht

Afgiftebewijs volstaat als bewijs van aangetekende verzending opzeggingsbrief

Een opzeggingsbrief moet op straffe van nietigheid aangetekend worden verstuurd. Het arbeidshof van Brussel wees de vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding af op basis van het door de post afgestempelde afgiftebewijs, ook al had de post de brief wellicht als een gewone brief behandeld.

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, kan de kennisgeving van de opzegging enkel geschieden:

  • Hetzij bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft op de derde werkdag na de verzendingsdatum.
  • Hetzij bij deurwaardersexploot, wat uiterst zelden voorkomt.

Geeft de werkgever de opzegging niet op één van deze wijzen ter kennis, dan is de opzegging absoluut nietig. Dit betekent dat de werknemer de nietigheid niet kan dekken en de rechter het nietig karakter ambtshalve moet vaststellen.

Een nietige opzegging tast de geldigheid van het ontslag als dusdanig niet aan. Wel zal de arbeidsovereenkomst in beginsel een einde nemen met onmiddellijke ingang, zonder dat een opzeggingstermijn moet worden gerespecteerd. De werknemer kan zijn werkzaamheden dan meteen staken en een opzeggingsvergoeding vorderen.

Afgiftebewijs

In een recent gepubliceerd arrest van 26 oktober 2016, diende het arbeidshof van Brussel zich uit te spreken over een geval waarin een werknemer de geldigheid van de betekende opzegging betwistte. De werknemer beweerde in deze zaak dat de werkgever zijn opzegging bij gewone en niet bij aangetekende brief ter kennis had gegeven. Hij riep op basis hiervan de nietigheid van de opzegging in en vorderde de betaling van een opzeggingsvergoeding.

De werkgever ontkende dat de opzeggingsbrief bij gewone brief was verzonden. Hij legde in dit verband een afgiftebewijs voor van aangetekende zending met een poststempel op de datum van de opzeggingsbrief. Het frankeerbedrag stemde ook overeen met dat van een aangetekende zending.

Behandeld als gewone brief

Hoewel de postdiensten hadden verklaard dat zij de aangetekende zending niet konden terugvinden, achtte het arbeidshof het voldoende bewezen dat de werkgever de opzegging correct ter kennis had gegeven. Het was weliswaar waarschijnlijk dat de postdiensten de zending van de werkgever per vergissing hadden behandeld als een gewone en niet als een aangetekende brief, maar dit deed volgens het arbeidshof geen afbreuk aan de geldigheid van de opzegging.

Het arbeidshof merkte hierbij op dat, wanneer het afgiftebewijs terzijde zou worden geschoven, de werkgever het aangetekende karakter van de opzeggingsbrief niet meer had kunnen bewijzen. Deze laatste ontvangt immers enkel dit bewijs en heeft geen invloed op de verdere behandeling van de zending door de postdiensten.

Juiste adres

Het arrest van het arbeidshof bevestigt dat de werkgever er alle belang bij heeft om het afgiftebewijs van de aangetekende zending te bewaren. Dit voor het geval er later betwisting zou ontstaan over het aangetekend karakter van de opzeggingsbrief.

Uiteraard dient er tevens zorg voor te worden gedragen dat de opzeggingsbrief naar het juiste adres wordt gericht en zowel het begin als de duur van de opzeggingstermijn vermeldt.

Arbeidshof van Brussel, 26 oktober 2016, AR 2015/AB/381, www.terralaboris.be

Auteur: Wouter Van Loon (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen