Internationaal Werk. Single permit: tegemoetkomingen voor lange doorlooptermijn

Door de omzetting van de Europese Richtlijn 2011/98/EU in Belgisch recht is de procedure voor het verkrijgen van een toelating tot arbeid en verblijf voor derdelanders (niet-EER en niet-Zwitserse onderdanen) op 1 januari 2019 grondig hervormd. Sindsdien kan men via een enkele aanvraagprocedure een gecombineerde vergunning verkrijgen (de ‘single permit’) die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. De single permit wordt aangevraagd voor derdelanders die langer dan 90 dagen in België tewerkgesteld zullen worden. Hoe werkt het?

Ontslag mag verband houden met inhoud pestklacht

In een recent arrest verduidelijkt het Hof van Cassatie in welke mate het ontslag van een werknemer gelinkt mag zijn aan de door hem ingediende pestklacht. Het Hof besluit dat werknemers enkel recht hebben op een beschermingsvergoeding wanneer hun ontslag gebaseerd is op het indienen van de pestklacht zelf. Dat hun ontslag inhoudelijk verband houdt met de in de pestklacht vermelde feiten, volstaat niet om de betaling van een beschermingsvergoeding te eisen.

Voordelen in natura: wanneer is er ‘persoonlijk gebruik’ in hoofde van de werknemer?

Heel wat werkgevers stellen tools zoals een laptop, gsm of tablet kosteloos ter beschikking van hun werknemers. In principe zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op het voordeel van het louter professioneel gebruik van deze toestellen. Anders is het wanneer de werknemer deze toestellen ook voor persoonlijke doeleinden gebruikt. Hier rijst de vraag hoe de rechtspraak het begrip ‘persoonlijk gebruik’ interpreteert.

Verkeerde berekening datum afloop opzeggingstermijn: wat nu?

De schorsing van de opzeggingstermijn zorgt ervoor dat hij op een latere datum zal eindigen dan deze die in beginsel voortvloeit uit de begindatum en duur van de opzeggingstermijn vermeld in de kennisgeving van de opzegging. In geval van schorsing moet de werkgever bijgevolg berekenen met hoeveel dagen de opzeggingstermijn moet worden verlengd. Wanneer de werknemer door een foutieve berekening van de verlenging tewerkgesteld blijft na de einddatum van de opzeggingstermijn, leidt dit niet automatisch tot het bestaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

Bloggen achter de rug van de werkgever: mag dat?

Een werknemersvertegenwoordiger maakte een blog om informatie te delen met zijn collega’s zonder dat de werkgever hier toegang toe had. Kan dit een ontslag om dringende reden rechtvaardigen? Het Arbeidshof van Brussel sprak zich hier recent over uit.

Ook bij staking is wegbelemmering een misdrijf

Recent boog het Hof van Cassatie zich over de veroordeling van een vakbondsmilitant voor feiten die zich hadden voorgedaan in het kader van de algemene staking van 24 juni 2016. Het Hof besloot dat de appelrechters de betrokkene terecht hadden veroordeeld voor kwaadwillige wegbelemmering en dit ongeacht het bredere opzet, die het moreel bestanddeel van het misdrijf niet wegneemt.

Zijn ‘zeer mobiele werknemers’ gedetacheerde werknemers?

In een arrest van 19 december 2019 (C-16/18) sprak het Hof van Justitie van de Europese Unie zich uit over het toepassingsgebied van de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG in het kader van een dienstverlening waarin de zogenaamd gedetacheerde werknemers een zwakke band hebben met de lidstaat van ontvangst.

Hoe objectief is een ontslag om objectieve redenen?

In een Spaanse zaak waarbij de werkgever was overgegaan tot ontslag op basis van ‘objectieve criteria’ rees de kwestie van discriminatie op basis van een handicap. Op vraag van de Spaanse rechtscolleges (in het kader van twee prejudiciële vragen) herhaalde het Europees Hof van Justitie andermaal de principes inzake discriminatie.

Verminderde arbeidsprestaties bij ontslag: hoe opzeggingsvergoeding berekenen?

Het staat vast dat bij ontslag de opzeggingsvergoeding in principe berekend wordt op basis van het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst. Voor de vaststelling van de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding wordt voor de beëindiging van een deeltijdse arbeidsovereenkomst dus rekening gehouden met het effectieve deeltijdse loon op het ogenblik van het ontslag.

Werkverlating… kan zuur opbreken!

Een werknemer besliste zijn carrière een andere wending te geven en een eigen zaak op te starten. Met het oog op zijn vertrek, vroeg hij dan ook aan zijn werkgever om zijn bestaande arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen. Hij vatte de koe bij de horens en legde zijn werkgever dan ook al meteen een beëindigingsovereenkomst voor. Wat nu?

Nieuwe loonbedragen voor toelating tot arbeid sinds 1 januari 2020

Het regelgevend kader inzake tewerkstelling van werknemers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de EER of Zwitserland is het voorbije jaar fors veranderd. Naast ingrijpende wijzigingen op procedureel vlak kreeg de regelgeving ook inhoudelijk een complete make-over. Daarbij maakten de gewesten gretig gebruik van hun regelgevende bevoegdheid.

Een overeenkomst voor uitzendarbeid ter vervanging van een (voorstel van) arbeidsovereenkomst

Het komt vaak voor dat een gebruiker een uitzendkracht effectief wil aanwerven na de periode van uitzendarbeid. Is er sprake van een geldig ontstane arbeidsovereenkomst wanneer de gebruiker een voorstel tot arbeidsovereenkomst overmaakt tijdens de periode van uitzendarbeid? Kan een voorstel tot vaste tewerkstelling zomaar vervangen worden door een overeenkomst van uitzendarbeid, indien de gebruiker de uitzendkracht plots niet langer vast in dienst wil nemen na de periode van uitzendarbeid?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen