< Terug naar overzicht

Zes maatregelen om de loonkloof weg te werken

Naar aanleiding van Equal Pay Day vrijdag 27 maart 2009 stellen ABVV en zij-kant een aangepast eisenpakket voor, dat beleidsmakers en sociale partners op weg moet zetten naar meer maatregelen voor loongelijkheid.

ABVV en zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, organiseren de vijfde editie van hun Equal Pay Day (EPD), de dag voor gelijk loon vrouw/man.
EPD is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om op jaarbasis evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar tijd verdienen. Een rekensommetje leert dat vrouwen drie maanden gratis werken, tot 27 maart 2009. Omgerekend per werkdag betekent dit dat vrouwen elke dag vanaf 15.05 uur gratis werken.Meer informatie over de loonkloof vindt u via deze link.

Ondanks een lichte positieve evolutie is de loonkloof nog lang niet gedicht. Daarom formuleren ABVV en zij-kant volgende actiepunten:

1. Meer aandacht voor gender in het onderwijs


Zij-kant en ABVV vragen de Vlaamse ministers bevoegd voor onderwijs en werk:

 • leraars v/m al in hun basisopleiding genderbewuster te maken

 • een vormingspakket ‘genderneutrale studie- en beroepskeuze’ op te stellen

 • meisjes en jongens aan te zetten tot het volgen van roldoorbrekende opleidingen op een duurzame manier. Dit kan door sensibiliseringscampagnes te voeren en door de instrumenten ontwikkeld door de sectoren (o.a. in de bouwsector, scheikundesector) sterker in het onderwijs te promoten

 • jobcoaching te organiseren wanneer jongens en meisjes in een roldoorbrekende job stappen.


 • 2. De verdere uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang

  (0-3 jarigen,buitenschools)
  ABVV en zij-kant vragen de bevoegde ministers van de diverse gewesten:

 • alle steden en gemeenten te responsabiliseren in de uitbouw van zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang

 • de huidige inspanningen om kinderopvang voor iedereen nog meer bereikbaar en betaalbaar te maken verder op te drijven.


 • 3. Opwaardering van de zogenaamde vrouwenberoepen en vrouwensectoren


  Zogenaamde ‘vrouwenjobs’en ‘vrouwensectoren’ betalen doorgaans minder goed. In een aantal gevallen heeft dit te maken met het ontbreken van een sekseneutraal functiewaarderingssysteem. In 2007 werd op initiatief van toenmalig minister van Werk Peter Vanvelthoven een checklist uitgewerkt die sectoren en bedrijven kan helpen om een sekseneutraal systeem te ontwikkelen. Deze checklist is onvoldoende gekend. In een aantal ‘vrouwensectoren’ stelt men vast dat de lonen, los van de functiewaardering, gewoon zeer laag zijn.
  Zij-kant en ABVV vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:

 • een inventaris op te maken van de huidige stand van zaken om na te gaan in welke sectoren de functiewaarderingssystemen worden gebruikt en bijgewerkt

 • een campagne op te zetten om de checklist voor sekseneutrale functieclassificaties meer bekendheid te geven

 • een verhoging van het bruto minimumloon en betere lonen in de 'vrouwensectoren'.


 • 4. De rechten van deeltijdse werknemers afdwingen, verbeteren en misbruiken tegengaan


  ABVV stelt vaak misbruiken vast bij deeltijdwerk en merkt ook dat deeltijdwerk voor vele werkgevers hét flexibiliteitmiddel bij uitstek is geworden, met alle gevolgen vandien voor de sociale- zekerheidsrechten van de werknemers.
  ABVV en zij-kant vragen:

 • dat de rechten van deeltijdse werknemers gerespecteerd worden, bijvoorbeeld het recht op een vast uurrooster, het recht op loopbaanontwikkeling, het recht om het uurrooster uit te breiden bij vrijgekomen werkuren in het bedrijf

 • dat de rechten van deeltijdse werknemers worden verbeterd, bijvoorbeeld het recht op betaald educatief verlof

 • dat werkgevers gebruik maken van collectieve arbeidsduurverkorting en de vierdagenweek in plaats van de individuele vormen van deeltijdwerk te stimuleren.


 • 5. Een wet om lonen transparanter te maken


  ABVV en zij-kant vragen de bevoegde ministers:

 • een eenvoudig audit-instrument te ontwikkelen dat werkgevers kan helpen bij het doorlichten van de (oorzaken van de) loonkloof in hun bedrijf

 • werk te maken van een wetgeving die een echte sociale dialoog over loondiscriminatie en loontransparantie toelaat.


 • 6. Ook Europa moet werken aan het verkleinen van de loonkloof


  Op 3 maart 2009 lanceert de Europese Commissie een grootscheepse campagne in 22 talen om burgers en overheden te sensibiliseren over de loonkloof.
  ABVV en zij-kant vragen:

 • dat de inspanningen om de loonkloof blijvend onder de aandacht te houden worden verder gezet

 • dat Europa een samenhangend beleid ontwikkelt om de (loon)gelijkheid tussen vrouwen en mannen te realiseren.


 • Zie ook www.equalpayday.be

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen