< Terug naar overzicht

Update wet op uitzendarbeid: de details

De sociale partners sloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord over een actualisering van de wet op de uitzendarbeid. De basisprincipes blijven hetzelfde. Daarnaast komt er een vierde motief bij en ook de regeling rond dagcontracten is gewijzigd. Over de Europese uitzendrichtlijn is er nog geen akkoord.

De basisprincipes van de wet blijven overeind. Met name de erkenningsregeling (die malafide bedrijven uit de sector moet weren), het user-pay-principe (een uitzendkracht heeft recht op het hetzelfde loon als dat waarop hij recht zou hebben gehad als hij als vaste werknemer in dienst was genomen door de klant), de motievenregeling en de mogelijkheid te werken met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten.

Motief instroom - optie vast


Een nieuwe motief om een beroep te doen op uitzendarbeid, het motief 'instroom', wordt ingevoerd in de wet op uitzendarbeid volgens een aantal modaliteiten. Hiervoor is geen toestemming van de syndicale delegatie vereist. Ze moeten wel geïnformeerd en geconsulteerd worden.

De uitzendkracht mag niet langer dan zes maanden tewerkgesteld worden. Al bestaat er geen verplichting tot aanwerving. Wanneer de uitzendkracht niet aangeworven wordt door de klant, heeft de uitzendkracht recht op feedback.

Dagcontracten


In de wet wordt bepaald dat opeenvolgende dagcontracten alleen kunnen toegestaan worden voor zover de nood aan flexibiliteit voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten bewezen kan worden. Specifieke regels en procedures wat de mogelijkheden betreft zullen worden vastgelegd in een cao die zal gesloten worden in de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Een bijzondere informatie- en raadplegingsprocedure voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten zal worden ingevoerd. Deze informatierondes zullen op halfjaarlijkse basis op bedrijfsniveau worden georganiseerd. Het is immers op het niveau van de onderneming dat het best het nut van opeenvolgende dagcontracten kan aangevoeld worden. Slechts in tweede instantie kan het bevoegde paritair comit├ę een rol spelen.

48-urenregeling


De 48-urenregeling voor de schriftelijke vaststelling van de arbeidsovereenkomst wordt gefaseerd afgebouwd.

Europese uitzendrichtlijn


Over de omzetting van de Europese uitzendrichtlijn is er nog steeds geen akkoord in de NAR. Twee jaar geleden keurde het Europees parlement een richtlijn betreffende uitzendarbeid goed.

De richtlijn schrijft onder meer voor dat dat alle beperkingen en verbodsbepalingen inzake het gebruik van uitzendarbeid moeten worden herzien of opgeheven. In de wet op de uitzendarbeid staan nog steeds heel wat beperkingen en verbodsbepalingen.

De belangrijkste is uiteraard de beperking op het gebruik van uitzendarbeid in de openbare sector. Daarnaast is er de verhuizingssector, de binnenscheepvaart en bepaalde functies in de grafische nijverheid. Enkele tientallen cao's voorzien in een verscheidenheid aan belemmeringen.

De bal ligt nu in het kamp van de regering die in het regeerakkoord duidelijk stelt dat "... men zal zorgen voor de omzetting van de Europese richtlijn betreffende uitzendarbeid."

Bron: Federgon

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen