< Terug naar overzicht

Relanceplan met lastenverlagingen

De federale regering heeft een opsomming van maatregelen publiek gemaakt. In het oog springen de lastenverlagingen en de netto loonstijging bovenop de index.

In het relanceplan richt de federale regering zich op het versterken van de sociaaleconomische hefbomen.

Zuurstof voor ondernemingenDe regering stelt duidelijk dat niet zij zelf moet zorgen voor het creëren van duurzame jobs. “Dat is de rol van grote en kleine ondernemingen.” Maar ze wil wel ademruimte geven. Dat gebeurt door de toegang tot krediet te vergemakkelijken (voor particulieren en bedrijven), door financiële ademruimte te creëren (onder meer door in de eerste drie kwartalen van 2009 uitstel van betaling btw en bedrijfsvoorheffing toe te kennen aan bedrijven in financiële problemen) en door de lasten voor de bedrijven te verlagen. Met betrekking tot dit laatste lezen we onder andere:

 • De regering zal de afspraken gemaakt in het interprofessioneel akkoord met betrekking tot de lastenverlagingen voor nacht- en ploegenarbeid honoreren. Het vrijstellingspercentage inzake bedrijfsvoorheffing dat nu 10,7% bedraagt, zal worden opgetrokken tot 15,6% in 2010. De vrijstellingsregel voor de overuren wordt over dezelfde termijn verdubbeld.

 • Er komt ook een algemene lastenverlaging om de opgelopen loonhandicap goed te maken. De bestaande vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 0,25% wordt opgetrokken tot 0,75% in 2009 en tot 1% in 2010.

 • Bovenop deze lastenverlagingen krijgen bedrijven en instellingen die onderzoekers tewerkstellen de kans een groter deel van de bedrijfsvoorheffing te houden.

 • De de taks op de kredietverzekeringscontracten die commerciële en/of landenrisico’s dekken, wordt afgeschaft.

 • De invoering van de 'carry back' wordt onderzocht. Dit gaat om een aanpassing aan de belastingwetgeving, waarbij het voor bedrijven mogelijk wordt om verliezen met winsten te verrekenen, en dit ofwel naar de toekomst, ofwel naar het verleden.

 • De bestaande maatregel 'vrijstelling gewestelijke investeringssubsidies' heeft nood aan verduidelijking. Er bestaat onduidelijkheid over welke gewestelijke subsidies vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting en welke niet. De federale diensten zullen dit verduidelijken.


 • Werkgelegenheid verzekeren en koopkracht versterken


  De regering zet verder in op werkgelegenheid. “Voor iedereen die uit de boot valt, versterken we het sociaal vangnet. En we bieden hen perspectief op een snelle heraansluiting op de arbeidsmarkt”, klinkt het.
  Opvallende maatregelen:

 • De vergoedingspercentages voor de uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid worden opgetrokken van 60% naar 70% voor samenwonenden en van 65% naar 75% voor alleenstaanden en gezinshoofden. Het berekeningsplafond zal bovendien met 300 euro worden opgetrokken. Voortaan zullen ook de interim-arbeiders die werken in een bedrijf waar tijdelijke werkloosheid geldt, aanspraak kunnen maken op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid, net als tijdelijke werknemers. Ook voor de gehuwde tijdelijke werklozen wordt de bestaande fiscale discriminatie opgeheven.

 • Er wordt een informatieportaal opgezet dat als één loket dient voor ondernemingen in herstructurering. Voortaan zullen alle bedrijven die een collectief ontslag plannen, dit moeten melden, zodat de bevoegde diensten snel een begeleiding kunnen starten. Alle betrokken werknemers worden in een herstructureringscel ingeschreven en moeten een outplacementaanbod krijgen (minder intensief voor -45-jarigen). Voor succesvol outplacement wordt een hogere terugbetaling voorzien.

 • In het voorliggende IPA-voorstel kunnen de sectoren bovenop de indexering overeenkomen om in 2009 maximaal 125 euro en in 2010 maximaal 250 euro per werknemer aan extra voordelen toe te kennen. Dit kan gaan om fiscaalvriendelijke maaltijdcheques, een verhoging van de sectorale minimumlonen, een groene cheque, mobiliteitsvergoedingen, de verhoging van de tussenkomst van de werkgever in het openbaar vervoer, of andere.

 • Binnen de welvaartsenveloppen ten belope van 234,2 miljoen in 2009 en 541,4 miljoen euro in 2010 werden de sociale-zekerheids- en bijstandsuitkeringen verhoogd.

 • Bovenop deze welvaartsenveloppen, besliste men binnen de begroting 2009 tot een verhoging van de jobkorting, een verhoging van de pensioenen van werknemers en zelfstandigen, een verdere uitbreiding van de kortingen op stookolie, gas en elektriciteit en een verhoging van gezins- en leeftijdstoeslagen.

 • De indexering van de belastingschalen wordt direct doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing. Dit zorgt in 2009 voor een injectie van 1,2 miljard euro bij de belastingbetaler.


 • Competitiviteit van de bedrijven


  Bovenop de maatregelen in het relanceplan en de verdeling van de welvaartsenveloppe zal het door de sociale partners bereikte akkoord door de regering correct uitgevoerd worden, rekening houdend met de budgettaire uitgangspunten.
  Belangrijk is dat naast de indexering, de baremieke verhogingen en deze maximale verhoging van 125 en later 250 euro, geen enkele loonsverhoging wordt overeengekomen. “Deze vorm van loonmatiging draagt ertoe bij om de loonhandicap ten opzichte van het buitenland te verminderen en de werkgelegenheid te beschermen”, aldus de regering.
  Om deze loonhandicap nog verder te reduceren, zal de regering op vraag van de sociale partners overgaan tot een aantal lastenverlagingen. Zie de verhoging van de fiscale korting op ploegen- en nachtarbeid en de verhoging van de fiscale korting voor overuren (zie hierboven).
  Om de bijdrageverminderingen voor werkgevers efficiënter en eenvoudiger te maken, zal de regering het voorstel van de sociale partners ter zake volledig uitvoeren. Dit betekent onder meer dat een aantal doelgroepen verdwijnen, zodat de vrijgekomen middelen kunnen worden ingezet op de structurele lastenverlaging, met bijzondere aandacht voor de lage lonen. De federale regering bevestigt dat ze op federaal vlak geen nieuwe doelgroepenverminderingen meer zal invoeren, zoals unaniem gevraagd door de sociale partners.

  Het uitgebreid bericht van de federale regering vindt u hier.

  Bron: persbericht van de eerste minister

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen