< Terug naar overzicht

Regering keurt nieuwe ontslagregeling en afschaffing carenzdag goed

De ministerraad heeft het wetsontwerp over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden goedgekeurd. De sociale partners willen de andere verschillen die nu nog bestaan, ook snel wegwerken. De deadline is eind december.

Door het eenheidsstatuut wordt de discriminatie tussen arbeiders en bedienden opgeheven. Het Grondwettelijk Hof had gesteld dat tegen 8 juli 2013 de verschillen tussen arbeiders en bedienden rond de opzeggingstermijnen en de carenzdag moesten worden opgeheven. Het compromis dat federaal minister van Werk Monica De Coninck en de sociale partners op de valreep afsloten, is nu in een wettekst gegoten.

Ontslagregeling


De nieuwe opzeggingstermijnen volgen de verschillende fases in de arbeidsrelatie en zijn aangepast aan de huidige structuur van de arbeidsmarkt. Zo zijn er bijvoorbeeld korte opzeggingstermijnen bij het begin van de loopbaan om zo de rem op aanwervingen weg te werken en op die manier een betere mobiliteit op de arbeidsmarkt toe te laten.

Tijdens de eerste vijf jaar anciënniteit, zal de opzeggingstermijn op progressieve wijze evolueren: eerst driemaandelijks tijdens de eerste twee jaren en vervolgens jaarlijks.

Van het vijfde tot het negentiende jaar is de evolutie gelijkmatiger en is de opzeggingstermijn drie weken per jaar. Na 20 jaar anciënniteit wordt de opbouw vertraagd.

De nieuwe opzeggingstermijnen gelden voor iedereen en in alle sectoren. Voor enkele sectoren (zoals arbeiders uit de diamant-, confectie-, meubel en stofferingsbedrijven) is er een overgangsregeling om geleidelijk in de richting van de nieuwe opzeggingstermijnen te evolueren tegen 2018. Voor mobiele en tijdelijke bouwplaatsen is eveneens een overgangsregeling voorzien. Daar staat geen tijdslimiet op, maar wordt op regelmatige tijdstippen, om de twee jaar, geëvalueerd.

Alles samen zijn er uitzonderingen voor ongeveer 150.000 werknemers. Ons land telt in totaal 1,2 miljoen werknemers.

Hogere opzeggingstermijnen kunnen wel nog bedongen worden tijdens sociaal overleg op bedrijfsniveau of bij individuele onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Een werkgroep waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn, zal de komende maanden een uitzonderingsregeling uitwerken voor opzegvoorwaarden bij herstructureringen en fabriekssluitingen.

Opgebouwde rechten vastgeklikt


Opgebouwde rechten worden vastgeklikt. Werknemers behouden dus hun opgebouwde opzegtermijn in het op hun toepasselijke systeem tot 31 december 2013.

Voor de rechten die na 1 januari 2014 worden opgebouwd, wordt de nieuwe regeling toegepast. Om te voorkomen dat arbeiders met een lange opzeggingstermijn en een hoge anciënniteit nog lang met een historische achterstand zouden blijven zitten, voorziet de regering een ontslagcompensatie.

Proeftijd


De proeftijd voor contracten voor onbepaalde duur verdwijnt, omdat de nieuwe regeling voor de opzegtermijnen voorziet in een geïntegreerde proeftijd. Voor contracten van bepaalde duur wordt een proefperiode ingevoerd. Ook bij studentencontracten en uitzendarbeid blijft de proefperiode behouden.

Activering


In de nieuwe regeling ontvangt een werknemer die een opzeggingstermijn van 30 weken heeft een ontslagpakket dat bestaat uit een outplacementbegeleiding en een opzeggingsvergoeding. De sectoren krijgen vijf jaar de tijd om in een extra invulling te voorzien van de opzeggingstermijn of –vergoeding ten belope van een derde, bijvoorbeeld outplacement. Het doel is de werknemers snel te helpen een nieuwe job te vinden.

Vandaag is outplacement enkel verplicht voor werknemers ouder dan 45 jaar en bij herstructureringen. Een verplichting die overigens blijft bestaan.

In de schoot van de Nationale Arbeidsraad (NAR) zullen de sociale onderhandelaars tegen 31 oktober overleggen over de motivering van het ontslag.

Carenzdag verdwijnt


De carenzdag verdwijnt, zodat alle werknemers loon krijgen voor de eerste dag ziekte. Momenteel kennen nog zo’n 25 procent van de werknemers de carenzdag. Met de sociale partners is afgesproken om een preventief absenteïsmebeleid uit te stippelen.

Compensaties


Om de impact van de kostenverhoging veroorzaakt door de nieuwe opzeggingsregeling te compenseren, worden enkele milderende maatregelen en acties genomen. Zo komt er een compensatie voor werkgevers die een kostenverhoging kennen door de nieuwe ontslagregels.

Ook de bijdragen van de werkgevers voor de interbedrijfsgeneeskundige diensten worden aangepast. De regering werkt tevens nog aan een fiscale regeling voor het aanleggen van een sociaal passief.

Andere verschillen


Het werk rond het eenheidsstatuut is nog niet afgerond. Op het vlak van gewaarborgd loon, vakantiegeld, tijdelijke werkloosheid, willekeurig ontslag en de paritaire comités moeten de verschillen nog weggewerkt worden. De regering gaat ervan uit dat de sociale partners in staat moeten zijn daarover voor het einde van het jaar tot een overeenkomst te komen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen