< Terug naar overzicht

Ongepast gedrag: u hebt statistisch meer te vrezen van uw collega dan van uw baas

Daders van ongewenst gedrag op de werkvloer zijn 9 op de 10 keer collega’s en 5 op de 10 keer leidinggevenden. Collega’s zijn voor vrijwel elk type van grensoverschrijdend gedrag beduidend vaker de dader dan managers. Dit kan gaan van kwalijk roddelen, misplaatste humor tot ongewenste fysieke aanrakingen en aanranding. Enkel aan pesten en seksisme blijken leidinggevenden zich bijna evenveel keer of meer schuldig te maken dan collega’s.

Dat blijkt uit een studie van Tempo-Team. Ruim 1 op de 3 slachtoffers zegt grensoverschrijdend gedrag assertief aan te pakken. Daartegenover ondergaat 1 op de 10 het gedrag zonder te reageren. Dit ondanks het feit dat de meerderheid van de bedrijven procedures en meldpunten hebben om ongewenst gedrag aan te pakken. 1 op de 4 werknemers blijkt daar bovendien ook niet van op de hoogte te zijn.

Grensoverschrijdend gedrag wordt vaak geassocieerd met een machtsrelatie. Toch komt het op de werkvloer vaker voor onder gelijken dan tussen baas en medewerker. Uit de studie blijkt dat dit geldt voor alle types van ongepast gedrag. Uitzondering op de regel zijn pesten en seksisme, waar bazen evenveel of meer keer de dader zijn dan collega’s.

Hoewel cyberpesten in ongeveer 10 procent van de gevallen voorkomt, valt het op dat 1 op de 4 werknemers vaststelt dat pesterijen via e-mail en sociale media in opmars zijn. Dit wordt nog niet voldoende onderkend, want slechts 1 op de 10 bedrijven neemt cyberpesten al op in hun aanpak van ongepast gedrag.

Verder treft grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in het bijzonder vrouwen. Zij geven voor elk van deze vormen tot twee keer vaker aan hiervan het slachtoffer te zijn geworden dan mannen.

Erover spreken als reactie

Wanneer ze geconfronteerd worden met ongepast gedrag, probeert de meerderheid van de ondervraagden hier meteen iets aan te doen. Zo zegt 1 op de 3 onmiddellijk te reageren door de dader aan te spreken met een rake opmerking of het voorval te bespreken met een collega. Evenveel mensen kiezen ervoor om het gedrag te melden bij een meldpunt of vertrouwenspersoon.

Bijna de helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen bespreekt het ongepast gedrag met iemand buiten het werk, zoals een partner, een familielid of een vriend(in).

Maar lang niet iedereen onderneemt actie: 1 op de 10 ondergaat het ongewenst gedrag en komt er nadien niet meer op terug.

Meldprocedures slechts zelden gekend

Het is opvallend dat meer dan een kwart van de ondervraagde werknemers niet weet of er in het bedrijf al dan niet regels en procedures bestaan om grensoverschrijdend gedrag te melden. Meer dan 6 op de 10 bedrijven werkten nochtans dergelijke meldingsprocedures uit. Grote bedrijven doen dat overigens significant vaker dan kmo’s (70 procent versus 46 procent).

Meer dan de helft van de bedrijven organiseert ook opleidingen voor leidinggevenden rond groepsdynamiek, - conflicten en grensoverschrijdend gedrag.

Het waarom

Enkele rotte appels die men laat begaan (57 procent) en persoonlijke conflicten: dat zijn de belangrijkste oorzaken van pestgedrag op het werk (47 procent).

Profesor Elfi Baillien (hoofddocent faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven) beaamt dit:   “Grensoverschrijdend gedrag op het werk brengt heel wat negatieve gevolgen met zich mee voor het slachtoffer, het team waarin de gedragingen plaatsvinden en de organisatie. Nog beter dan genezen, is daarom voorkomen. Waarom gebeurt dit? Onderzoek leert ons dat er drie belangrijke processen spelen. Werknemers en leidinggevenden stellen ongewenst gedrag uit stress en frustratie. Ze reageren zich met andere woorden af – vaak op een ‘makkelijk doelwit’ - omdat de pot overkookt."

Daarnaast vloeit dit gedrag voort uit onopgeloste conflicten, waarbij degene in een machtigere positie – en dit kan zowel gaan over hiërarchische macht als sociale macht of expertisemacht — het gedrag stelt om het conflict te beslechten en te ‘winnen’.

Ten derde gaan werknemers en leidinggevenden sneller over tot ongewenst gedrag in een klimaat waarin dit gedrag getolereerd of zelfs onbewust aangemoedigd wordt. Professor Baillien verduidelijkt: "Denk bijvoorbeeld aan organisaties waar ‘het doel de middelen heiligt’."

De professor heeft ook goed nieuws: "De stressoren, de teamaspecten en organisatiekenmerken die deze processen triggeren, zijn gekend. Waar men grensoverschrijdend gedrag wil voorkomen, kan men deze factoren in kaart brengen en ingrijpen waar het schoentje knelt. En nog beter nieuws: onze studies tonen aan dat dergelijke interventies écht hun effect hebben.”

Bron: Tempo-Team (tempo-team.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen