< Terug naar overzicht

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen

Arbeidsplaatsen moeten voldoen aan een aantal wettelijke criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid. Deze criteria staan in het koninklijk besluit van 10 oktober 2012. Op 14 april 2016 verscheen een koninklijk besluit met aanpassingen in de criteria voor verlichting en verluchting.

Verlichting

De tekst van 2012 verwees naar de norm NBN EN 12464-1 en NBN 12464-2. De werkgever was in orde met de wetgeving als de verlichting op de arbeidsplaatsen in overeenstemming was met deze normen. Indien de werkgever deze normen niet wenste toe te passen, dan moest hij zich baseren op de bepalingen van de minister van Werk.

Het zijn deze bepalingen die nu zijn gepubliceerd. Ze zijn opgenomen in bijlage 2 van het KB van 10 oktober 2012.

Veiligheidsverlichting

De tekst vermeldde toen al dat de werkgever, in geval van uitval van de normale verlichting, veiligheidsverlichting moest voorzien met een voldoende verlichtingssterkte op die plaatsen waar werknemers blootgesteld zijn aan risico’s.

Men stelt vanaf nu dat die verlichting moet bijdragen aan “de veiligheid van de personen die bezig zijn met een mogelijk gevaarlijke activiteit of zich in een mogelijk gevaarlijke situatie bevinden en die het hen mogelijk maakt een gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de veiligheid van de bediener en andere aanwezigen in het gebouw.”

De sterkte van deze verlichting mag niet minder zijn dan 10 procent van de normaal vereiste verlichtingssterkte voor de betreffende taak.

Verluchting

De oude bepaling dat er een luchtverversing moest zijn van 30m³ lucht per uur en per persoon is weggevallen. Ze is vervangen door voorschriften waaraan de CO2-concentratie op arbeidsplaatsen moet voldoen. De CO2-concentratie in deze werklokalen moet lager zijn dan 800 ppm, tenzij de werkgever kan aantonen dat dit om objectieve en gegronde redenen niet mogelijk is. In elk geval mag de CO2-concentratie in deze werklokalen nooit hoger zijn dan 1200 ppm.

Tot slot vermeldt de nieuwe tekst dat de verluchting “dermate ingesteld is, dat de over een werkdag gemiddelde relatieve luchtvochtigheid, tussen 40 en 60 procent ligt, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.”

De relatieve luchtvochtigheid mag echter tussen 35 en 70 procent liggen indien de werkgever aantoont dat de lucht geen chemische of biologische agentia bevat die een risico kunnen vormen voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezige personen op de arbeidsplaats.

Bron: Securex (securex.be) en FOD Werk (werk.belgie.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen