< Terug naar overzicht

‘Neem meer arbeidsgehandicapten in dienst’

De commissie Diversiteit vraagt gemeenten en provincies om meer mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De nieuwe regels die gemeenten en provincies tegen 2008 moeten uitwerken, bieden immers nieuwe mogelijkheden. Bovendien zijn arbeidsgehandicapten gebaat met werk dicht bij huis.

Hooguit 1,6% van de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen heeft een handicap. De commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) roept in een advies de besturen op om hierover in het najaar een debat te voeren en een voldoende ambitieus streefcijfer, op eigen maat, te bepalen. Het streefcijfer van 2% dat de rechtspositieregeling als minimum naar voren schuift, legt volgens de commissie Diversiteit de lat te laag. Naast instroom moet er bij de lokale en provinciale besturen ook aan een goede ondersteuning van personeelsleden met een arbeidshandicap en aan loopbaankansen voor deze doelgroep worden gewerkt.

Net omdat vele personen met een arbeidshandicap gebaat zijn bij werk dicht bij huis, hebben lokale en provinciale besturen extra troeven in handen om personen met een arbeidshandicap tewerk te stellen. De nieuwe regelgeving in verband met het personeelsstatuut, die de besturen omwille van de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling moeten uitwerken tegen eind 2008, biedt kansen om hier op in te zetten. Dat is nodig, want zelfs het vroegere verplichte quotum inzake de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap (één op 55 personeelsleden), wordt vandaag in vele gemeenten en provincies niet gehaald.

De commissie Diversiteit formuleert in haar advies een tiental aanbevelingen, zowel ten aanzien van de gemeente- en provinciebesturen zelf, als ten aanzien van de Vlaamse overheid.

Ten aanzien van de lokale en provinciale besturen:
Uitbouw van een personeelsbeleid waarvan diversiteit een essentieel onderdeel uitmaakt en hierbij specifiek ten aanzien van personen met een arbeidshandicap de nodige maatregelen voorzien.Daar waar mogelijk een streefcijfer hoger dan 2% personen met een arbeidshandicap bepalen, op maat van het bestuur, én een groeipad uittekenen.
Registreren hoeveel personeelsleden uit kansengroepen in het bestuur werken en hierover aan de buitenwereld rapporteren.Werk maken van een goede beeldvorming, arbeidsmarktcommunicatie en aangepaste wervingskanalen.
Aangepaste wervings- en selectieprocedures voor personen met een arbeidshandicap voorzien daar waar nuttig én het aanbod van redelijke aanpassingen bij selectieprocedures uitbouwen. Diversiteitsplannen afsluiten met specifieke aandacht voor personen met een arbeidshandicap.

Ten aanzien van de Vlaamse overheid:
Erop toezien dat de lokale en provinciale besturen een voldoende hoog streefcijfer voor personen met een arbeidshandicap formuleren én de nodige inspanningen leveren inzake aanwerving, doorstroom en retentie, zodat ze hun voorbeeldrol waarmaken.Op het vlak van monitoring de besturen ondersteunen door een uniform registratie- en rapporteringssysteem te voorzien. De geaggregeerde gegevens jaarlijks naar buiten brengen.
Ook voor de lokale openbare instanties die niet (volledig) onder de rechtspositieregeling worden gevat, een zoveel mogelijk uniforme (maar ook voldoende ambitieuze) regelgeving uitwerken. Hierbij verdienen de OCMW’s specifieke aandacht.Inzetten op de expertiseontwikkeling inzake de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij de consulenten die de lokale besturen op het vlak van diversiteitsbeleid ondersteunen.

Bron: Persbericht en Advies Commissie Diversiteit

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen