< Terug naar overzicht

Naar een ‘echte Europese arbeidsmarkt’

Terwijl de werkloosheid in de Europese Unie een recordhoogte bereikt, stelt de Europese Commissie een reeks concrete maatregelen voor om de werkgelegenheid te stimuleren.

De Europese Commissie spoort de EU-lidstaten aan aanwervingen te stimuleren door de belastingen op arbeid te verlagen en startende ondernemingen meer te ondersteunen. Daarnaast ziet de Commissie de gezondheidssector, de groene economie en ICT-sector als de sectoren met het grootste potentieel voor toekomstige werkgelegenheid.

“De Europese Unie heeft een groot onaangeboord potentieel om werkgelegenheid te creëren. De groene economie, de gezondheidssector en de nieuwe technologieën zullen in de volgende jaren samen meer dan 20 miljoen banen creëren. De lidstaten moeten in nauwe samenwerking met de sociale partners deze kansen aangrijpen, de bestaande middelen mobiliseren en hun arbeidsmarkt stimuleren”, zegt José Manuel Barros, voorzitter van de Europese Commissie.

“Om de groei te herstellen en het hoofd te bieden aan grote structurele veranderingen zoals het groener maken van de economie, de vergrijzing en technologische veranderingen, heeft de EU behoefte aan een dynamische en inclusieve Europese arbeidsmarkt”, benadrukt László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.

Vier soorten maatregelen


De Commissie vraagt lidstaten om meer werk te maken van hun nationale werkgelegenheidsbeleid. Onder andere via het verlenen van aanwervingssubsidies die tot nieuwe banen moeten leiden, het verschuiven van belastingen op arbeid naar milieuheffingen of steun voor zelfstandigen. Daarnaast vraagt de Commissie ook meer aandacht te besteden aan de groene economie, de gezondheidszorg en ICT, drie sectoren met een groot werkgelegenheidspotentieel.

Daarnaast pleit de Commissie ook voor hervormingen van de arbeidsmarkt om die dynamischer en inclusiever te maken, onder andere via het invoeren van duurzame lonen en het stimuleren van levenslang leren. Het stelt ook instrumenten voor om de erkenning van vaardigheden en kwalificaties te verbeteren en een betere aansluiting tussen onderwijs en werk.

Een derde reeks maatregelen beoogt het tot stand brengen van een echte EU-arbeidsmarkt. Om de arbeidsmobiliteit te bevorderen, wil de Commissie juridische en praktische belemmeringen van het vrije verkeer van werknemers opheffen. Het denkt daarbij aan een verbetering van de meeneembaarheid van pensioenen en de fiscale behandeling van grensarbeiders.

Ten slotte effent het werkgelegenheidspakket de weg voor meer coördinatie en monitoring van het werkgelegenheidsbeleid op EU-niveau in overeenstemming met de economische governance van de EU. De Commissie is van plan om vanaf 2013 een scorebord bij te houden van de voortgang die de lidstaten maken bij de tenuitvoerlegging van hun nationale banenplannen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen