< Terug naar overzicht

Federale organisaties halen quotum voor tewerkstelling van personen met handicap niet

In 2014 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,45 procent (1,39 procent inclusief de federale politie). Het quotum van 3 procent wordt door slechts zeven organisaties overschreden.

Voor het eerst sinds haar oprichting noteert de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH) een lichte afname (-0,12 procent) van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bij het federaal openbaar ambt.

Om die daling te verklaren, heeft de BCAPH verschillende hypothesen ontwikkeld :

 • Over een periode van 5 jaar is het totale aantal federale ambtenaren met meer dan 7 procent gedaald.
 • De pensionering van medewerkers met een handicap verklaart gedeeltelijk de daling van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in bepaalde organisaties.
 • Ook de daling van het aantal functies van niveau D, waarin medewerkers erkend als persoon met een handicap oververtegenwoordigd zijn, kan de daling van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap verklaren.

In haar evaluatierapport voor het jaar 2014, schetst het BCAPH vaststellingen en analyses op basis van gegevens omtrent tewerkstelling van personen met een handicap, ingezameld bij 55 federale organisaties. Dit is het eerste jaar dat de inzameling van de gegevens gebeurde via Pdata, de databank van de federale organisaties. De commissie richt zich eveneens tot de betrokken actoren met een reeks aanbevelingen om de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt te verbeteren.

Afname in 2014

Over alle sectoren heen, bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen van wie erkend wordt dat zij een handicap hebben 1,45 procent in 2014. Dat cijfer ligt duidelijk lager dan in 2013 (1,57 procent). De tewerkstellingsgraad van de andere jaren was 1,54 procent in 2012, 1,37 procent in 2011, 1,28 procent in 2010 en 0,9 procent in 2009. Met inbegrip van de cijfers van de federale politie (voor het eerst meegeteld in 2013), komt de tewerkstellingsgraad op 1,39 procent.

In 2014 bereiken of overschrijden 7 federale organisaties dit quotum van 3 procent (ten opzichte van 9 in 2013):

 • Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • De federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
 • De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 • Ministerie van Defensie
 • De Regie der Gebouwen
 • De Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid

Concrete maatregelen

In 2014 zette de BCAPH in op:

 • De methode om personen met een handicap die bij de federale overheid werken te registreren in het kader van de wijziging in de input van de gegevens (via Pdata).
 • De monitoring van de verplichting om de specifieke aanwervingslijsten te raadplegen voor de organisaties die de 3 procent niet bereiken: ontmoeting met de korpschef van de Inspectie van Financiën en presentatie door Selor over de werking van die lijsten.
 • De communicatiekanalen van Selor over de arbeidsmogelijkheden voor personen met een handicap bij de federale overheid.
 • De mechanismen voor de re-integratie op de werkvloer van ambtenaren na een langdurige afwezigheid wegens ziekte.

Sinds 2014 is ook een deeltijdse stage voor personen met een handicap mogelijk en de VOP (‘Vlaamse ondersteuningspremie’) van de VDAB werd aan de erkenningscriteria van een handicap toegevoegd. Die maatregelen werden voorgesteld in de aanbevelingen van voorgaande rapporten van de BCAPH.

Bron: Fedweb (fedweb.belgium.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen