< Terug naar overzicht

Eenheidsstatuut doet absenteïsmekosten stijgen

Terwijl het aantal ziektemeldingen door de jobonzekerheid daalden, nam het aantal langdurig afwezigheden in 2012 sterk toe. De kostprijs van het absenteïsme door ziekte bedroeg in 2012 zo'n 10,53 miljard euro. Het eenheidsstatuut kan die kostprijs nog doen stijgen. Al kan doorgedreven preventie de kosten verminderen.

Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Securex bij meer dan 25.000 werkgevers en meer dan 265.000 werknemers uit de privésector. De kosten van het absenteïsme door ziekte bedroegen in 2012 voor alle Belgische werkgevers samen 10,53 miljard euro.

Zo'n 3 miljard euro ging naar de gewaarborgde maandlonen van zieke medewerkers en de rest naar indirecte kosten zoals reorganisatie van het werk, kosten voor tijdelijke vervanging en overuren, en daling van de kwaliteit.

Die absenteïsmekosten kunnen nog stijgen door het eenheidsstatuut. De afschaffing van de carensdag betekent immers een extra te betalen afwezigheidsdag bij 86 procent van de ziektemeldingen door arbeiders. Een volwaardig gewaarborgd maandloon voor arbeiders zou hun absenteïsmekosten met 12 procent doen stijgen.

Toch is er ook goed nieuws. Op basis van absenteïsmecijfers berekende Securex dat een preventieve aanpak de absenteïsmekosten drastisch kunnen doen verminderen. Door in te zetten op zowel de medische oorzaken, de fysieke en emotionele werkbelasting en de motivatie van werknemers, kunnen de afwezigheden met minstens 5 procent dalen. Per 200 medewerkers betekent dit een jaarlijkse kostenvermindering van 50.000 tot 300.000 euro.

Vaker en langer afwezig


In 2012 steeg het totale ziektepercentage van 5,92 tot 5,95 procent. Dagelijks zijn dus bijna 6 op de 100 werknemers afwezig wegens ziekte of privé-ongeval.

Het korte en middellange ziektepercentage bleef ongeveer gelijk, het lange ziektepercentage daarentegen steeg met bijna 10 procent van 1,83 procent in 2011 naar 2,01 procent in 2012.

Ook de gemiddelde duur van de afwezigheden nam toe. Een werknemer die in 2012 afwezig was door ziekte, bleef gemiddeld 13,16 werkdagen thuis. In 2011 was dat gemiddeld 12,61 werkdagen.

Het aantal werknemers dat zich in 2012 ziek meldde, is dan weer gedaald van gemiddeld 1,18 keer in 2009 tot 1,12 keer in 2012.

Vergrijzing


Jobonzekerheid is één van de redenen waarom werknemers zich minder vaak ziek melden. Die daling is vooral te merken bij jongeren en arbeiders. Twee categorieën die geconfronteerd worden met almaar groter wordende jobonzekerheid. Bij bedienden blijft het aantal ziektemeldingen stabiel.

Zowel jonge als oudere arbeiders zijn langer afwezig dan bedienden. Bedienden jonger dan 25 jaar blijven gemiddeld 5 dagen thuis per ziektemelding, dus per nieuw begonnen afwezigheidsperiode. Bij jonge arbeiders is dat 7 dagen.

Bij bedienden van 60-65 jaar bedraagt deze gemiddelde duur per afwezigheid 37 dagen en bij arbeiders meer dan het dubbele, namelijk 96 dagen. De stijging in 2012 van het lange ziektepercentage was significant voor arbeiders (+11 procent), maar net niet voor bedienden.

Bron: Securex

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen