< Terug naar overzicht

Ecocheques : nieuwigheden vanaf 1 januari 2011

Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 bis gesloten, die de CAO nr. 98 betreffende de ecocheques wijzigt. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is het resultaat van een evaluatie van het systeem van de ecocheques door de sociale partners.

De werkgever zal voortaan aan de werknemer die de onderneming verlaat "het aantal ecocheques dat aan hem toegekend moet worden en het moment waarop deze ecocheques hem effectief overhandigd zullen worden" moeten meedelen.

De berekeningswijze van het aantal aan de werknemers toe te kennen ecocheques is eveneens gewijzigd:
• De gewoonlijke inactiviteitsdagen tussen twee periodes van tewerkstelling bij dezelfde werkgever moeten in rekening gebracht worden voor het vaststellen van de periode van tewerkstelling en bijgevolg voor het aantal ecocheques waarop de werknemer recht heeft tijdens het burgerlijk jaar waarin hij in dienst is getreden of de werkgever heeft verlaten.
• De berekening van de ecocheques wordt voortaan uitgevoerd rekening houdend met de dagen tijdens dewelke de arbeidsovereenkomst geschorst is krachtens artikel 28, 1° van de arbeidsovereenkomstenwet (in plaats van dagen "voor dewelke de betrokken werknemers vakantiegeld hebben ontvangen"). Volgens de commentaar bij de CAO moet men dus ook rekening houden met dagen gedekt door een vergoeding voor jeugd- of seniorenvakantie.

Wanneer de werknemer slechts recht heeft op ecocheques voor een bedrag van minder dan 10 EUR tijdens een bepaalde referentieperiode, heeft de werkgever bovendien de keuze om de ecocheques effectief uit te keren of om het bedrag vermeerderd met 50% toe te voegen aan de verloning van de werknemer. Het aldus uitgekeerde bedrag zal dan wel onderworpen zijn aan sociale bijdragen en fiscale voorheffingen.

Tenslotte breidt deze CAO de lijst met producten en diensten uit die gekocht kunnen worden met ecocheques. Voortaan omvat deze lijst ook biologische voeding voorzien van een logo van biologische productie van de Europese Unie, de aankoop en onderhoud van elektrische scooters en de verplaatsingen per autocar.

De nieuwe CAO, inbegrepen de aangepaste lijst van producten en diensten, treedt in werking op 1 januari 2011. Deze producten en diensten zullen dus aangekocht kunnen worden met ecocheques die voordien werden uitgegeven. De maatregelen met betrekking tot de berekeningswijze van het aantal ecocheques zijn van toepassing op alle ecocheques die worden uitgegeven vanaf 1 januari 2011. Zij zijn dus eveneens van toepassing op ecocheques die worden uitgegeven op basis van een reeds op deze datum lopende referentieperiode. In bepaalde situaties zal dus een aanpassing van de berekeningen nodig zijn.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen