< Terug naar overzicht

Bonusplannen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: nieuwe versie 2011

De teksten die het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen organiseren (CAO nr. 90 en wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008), werden recent gewijzigd met het oog op de verbetering van dat stelsel (door respectievelijk de CAO nr. 90 bis van 21 december 2010 en door de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen).

De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op volgende punten:

1) Wat betreft de vorm:
Er bestaan nu type-modellen CAO en toetredingsakte (waarin het toekenningsplan is opgenomen), die verplicht dienen gebruikt te worden.

2) Wat betreft de procedure (wanneer het toekenningsplan wordt ingevoerd door een toetredingsakte):

- Het register dat ter beschikking van de werknemers wordt gehouden en waarin ze hun opmerkingen individueel kunnen optekenen moet nog altijd worden bezorgd aan de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten. De inspectie moet echter niet meer de ontvangst ervan bevestigen. Deze bevestiging moet dus niet langer worden gevoegd bij het dossier dat bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt ingediend. Deze procedure werd vervangen door een verplichte verklaring op erewoord van de werkgever.
- Wanneer de toetredingsakte en het toekenningsplan worden afgekeurd door de bevoegde ambtenaar bestaat voortaan de mogelijkheid om een gecorrigeerde akte en plan neer te leggen die tegemoet komen aan de punctuele tekortkomingen vermeld in de motivering van de beslissing tot afkeuring. Deze wijziging beoogt te vermijden dat de werkgever in geval van weigering een nieuwe procedure moet opstarten door een nieuw plan in te dienen voor een nieuwe referentieperiode.
- In de praktijk weigeren sommige paritaire comités om zich uit te spreken over de ingediende toetredingsaktes en toekenningsplannen. Pas na het verstrijken van een periode van 2 maanden werd het dossier dan overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar die dan de controletaak op zich nam. Voortaan voorziet de wet expliciet dat het paritair comité kan "beslissen om niet te beslissen", waarna het dossier onmiddellijk wordt overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar.

3) Wat betreft de inhoud:

- De werkgever kon reeds het bedrag van het voordeel pro rata verminderen in verhouding met de werkelijk uitgevoerde prestaties tijdens de referentieperiode, waarbij echter de periode van moederschapsrust verplicht diende te worden gelijkgesteld. Voortaan moeten voor de berekening van het voordeel ook de jaarlijkse vakantie en de feestdagen gelijkgesteld worden met effectieve prestaties.

- Voortaan dient bij het indienen van het plan het exact aantal betrokken werknemers te worden gepreciseerd.

Sommige bepalingen werden ter verduidelijking geherformuleerd.

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2011.

De Nationale Arbeidsraad heeft overigens de verschillende sociale inspectiediensten verzocht controles uit te voeren om de wettelijke bepalingen strikt te doen naleven.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen