< Terug naar overzicht

Arbeidsdeal: glas veeleer halfvol dan halfleeg

De arbeidsdeal van de Vivaldi-coalitie is niet unisono op applaus ontvangen. Werkgevers noch vakbonden waren er onverdeeld gelukkig mee. Verhaal van het halfvol of halfleeg glas zeker. Ik ben althans van mening dat het glas meer dan half vol is, zowel voor werknemers als werkgevers. Tenminste als men de deal beoordeelt op de mogelijke weerslag op de werkbaarheidsgraad.

Dat deze deal de werkzaamheidsgraad niet echt zal opkrikken was te verwachten. Hiervoor zijn andere maatregelen nodig. Gezien de regionale verschillen zullen beleidsmaatregelen hoe dan ook asymmetrisch moeten zijn. En dit is al een uitdaging op zich, zowel politiek als voor werkgevers en vakbonden. De arbeidsdeal kan wel bijdragen tot verbeteren van de werkbaarheidsgraad en hier hebben zowel werkgevers als vakbonden belang bij. Reden te meer om hier samen invulling aan te geven.

Laat ons daarom even de belangrijkste punten van de arbeidsdeal overlopen.

  

Erwin De Deyn
© Hendrik De Schrijver

Opleidingsplan: individueel recht van vijf dagen opleiding per jaar – Dat de programmatie naar deze vijf dagen per jaar beperkt is tot bedrijven met meer dan twintig werknemers is zeker te betreuren, maar in alle sectoren betekent deze maatregel een vooruitgang wat het aantal opleidingsdagen betreft en het individualiseren ervan. Vakbonden moeten deze maatregel dus toejuichen en werkgevers zouden zich hier ook moeten kunnen in terugvinden, omdat het zowel gaat over formele als informele opleiding.

Daarbij biedt de ontwerpwet mogelijkheden genoeg voor het maken van de nodige afspraken ter zake op sectoraal- en bedrijfsvlak.

Werkweek van vier dagen – Dat hier en daar gesteld werd dat hiermee de achturendag werd begraven, is sterk overdreven. Zo’n vaart zal het wel niet lopen. Immers de ontwerpwet voorziet dat arbeidsreglement dient gewijzigd te worden voor de invoering van de vierdagenweek en voor de toepassing van werkdagen van tien uur per dag is een sector CAO nodig. Dus vakbondsvertegenwoordigers zullen volop hun rol kunnen spelen. En voor een sector-CAO of wijziging arbeidsreglement moeten ook werkgevers akkoord gaan. Ook hier zal het sociaal overleg dus zijn meerwaarde kunnen bewijzen. Als de sociale partners de nodige randvoorwaarden voorzien kan een werkweek van vier dagen (al dan niet gekoppeld aan vormen van arbeidsduurvermindering) de werkbaarheid ten goede komen.

Deconnectie – Ook hier jammer dat bedrijven met minder dan twintig werknemers ernaast vallen, maar dit is een belangrijke stap die verder kan omkaderd worden in de bedrijven. En de werkbaarheid kan er wel bij varen. Alhoewel hier ook weer niet veralgemeend moet worden, want voor sommige functies is het zelfs noodzakelijk om bereikbaar te zijn buiten de reguliere werkuren.

Transitietrajecten en art.39ter – Deze twee maatregelen raken niet aan de rechten van de werknemer bij ontslag (opzegtermijnen en/of -vergoedingen worden gerespecteerd). Zij bieden wel de mogelijkheid dat werknemers, na ontslag, extra begeleid worden naar een nieuwe job. Vakbonden en werkgevers kunnen hiertoe bijdragen samen met publieke en privépartners. De sectorale vormingsfondsen kunnen hierbij een sleutelrol vervullen.

E-commerce – Zonder de wil van zowel werkgevers als vakbonden om dit samen in te vullen, zullen de ‘nieuwe’ bepalingen niet veel veranderen. Avondwerk tussen acht uur en middernacht wordt mogelijk mits akkoord met één vakbond. Net zoals in het verleden zullen vakbonden onderling hierover afspraken maken. En ook voor de zogenaamde experimenten (op individuele en vrijwillige basis) zullen werknemersvertegenwoordigers hun rol kunnen spelen gezien de ontwerpwet uitdrukkelijk voorziet dat de overlegorganen in de onderneming betrokken moeten worden bij invoering ervan.

Platform economie – Het weerlegbaar vermoeden dat er een arbeidsovereenkomst is: praktijk zal uitwijzen wat dit oplevert, maar dit is zeker een stap in de goede richting. De uitbreiding en veralgemening van de arbeidsongevallenverzekering is hoe dan ook een belangrijke vooruitgang.

Vakbonden en werkgevers kunnen van deze arbeidsdeal een meerwaarde maken voor het sociaal overleg en er de werkbaarheidsgraad mee helpen opkrikken. Hoe voller het glas hoe beter.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen