< Terug naar overzicht

Vergeet bij ontslag het aanvullend pensioen niet (Alexander Vandenbergen en Jurgen De Vreese, Lydian)

Werkgevers gebruiken bij het ontslag van een werknemer traditioneel een checklist om te vermijden dat bepaalde zaken uit het oog verloren worden. De realiteit leert dat het aanvullend pensioen op dergelijke checklists al te vaak ontbreekt. Nochtans kan een ontslagen werknemer omtrent zijn aanvullend pensioen zeker de nodige begeleiding gebruiken en het is de ex-werkgever die daarbij het eerste aanspreekpunt zou moeten zijn.

De tijd dat werknemers er zich niet van bewust waren of ze tijdens hun tewerkstelling al dan niet een aanvullend pensioen opbouwden, ligt achter de rug. Nu men sinds 6 december 2016 via mypension.be op een toegankelijke en overzichtelijke wijze kan nagaan hoeveel aanvullend pensioen er is opgebouwd, zal de interesse nog toenemen. Reden genoeg dus om bij het ontslag van een werknemer even stil te staan bij de gevolgen voor zijn of haar aanvullend pensioen.

Wat met aanvullend pensioen tijdens opzeggingstermijn?

Indien een werknemer ontslagen wordt met een te presteren opzeggingstermijn, moeten tijdens die termijn de normale werkgevers- en werknemerspremies in het aanvullend pensioenplan doorbetaald worden. Ook bij een ontslag met onmiddellijke ingang en betaling van een opzeggingsvergoeding moeten de werkgeverspremies mee worden opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding. Ervaring leert echter dat er vaak voor gekozen wordt om zelfs bij een onmiddellijke beëindiging toch de premies verder te betalen in het aanvullende pensioenplan in plaats van de werkgeverspremies op te nemen in de ontslagvergoeding. Hierbij moet rekening gehouden worden met enkele aandachtspunten:

  • Het aanvullend pensioenplan moet dit toelaten.
  • De werknemer moet vooraf zijn akkoord bevestigen om te vermijden dat tweemaal betaald moet worden (doorbetaling en opname in de opzeggingsvergoeding).
  • Indien ook werknemerspremies betaald moeten worden, moet de werknemer vooraf bevestigen dat deze premies van de eindafrekening kunnen worden ingehouden.
Welke informatie moet meegedeeld worden aan de werknemer?

In principe zou de werkgever er zich kunnen toe beperken om binnen de 30 dagen na de einddatum van de arbeidsovereenkomst de pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of instelling voor bedrijfspensioenvoorziening) in kennis te stellen van het ontslag van de werknemer. In vele gevallen neemt de pensioeninstelling vanaf dat ogenblik de verdere informatieverplichtingen tegenover de ex-werknemer ter harte.
Gelet op de complexiteit van aanvullende pensioenen en de belangrijke keuzes die een ontslagen werknemer moet maken omtrent zijn opgebouwde aanvullende pensioenrechten, is het echter aangewezen dat de werkgever aan de ex-werknemer onmiddellijk verregaandere informatie verschaft.
Een ontslagen werknemer kan de opgebouwde aanvullende pensioenrechten:

  • Overdragen naar het aanvullend pensioenplan van de nieuwe werkgever.
  • Overdragen naar een pensioeninstelling die kosten en winsten verdeelt.
  • Bij de ex-werkgever laten.

Belangrijk is dat de werknemer met kennis van zaken een keuze kan maken. Waar de werknemer zich natuurlijk zelf moet informeren over de gevolgen van de eerste twee opties, is het aangewezen dat de ex-werkgever spontaan de nodige toelichting verschaft omtrent de derde optie. In dat geval moet de werknemer immers nog kiezen tussen de volgende drie mogelijkheden:

  • Overdracht naar onthaalstructuur met eigen specifiek rendement en eigen overlijdensdekking.
  • In het aanvullend pensioenplan laten staan zonder enige wijziging, waardoor vaak de overlijdensdekking zal verdwijnen.
  • In het aanvullend pensioenplan laten staan, maar kiezen voor eigen financiering van een overlijdensdekking.

De belangrijkste aandachtspunten bij het maken van deze keuze, zijn het rendement tot aan pensionering en de omvang van de overlijdensdekking. De ex-werknemer kan deze informatie krijgen van de pensioeninstelling, maar het lijkt aangewezen dat de werkgever de keuzemogelijkheden en gevolgen bevattelijk toelicht aan de ex-werknemer bij de bespreking van de ontslagmodaliteiten.

■ De auteurs, Alexander Vandenbergen en Jurgen De Vreese, zijn advocaat bij Lydian. Zij schreven deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen