< Terug naar overzicht

Wie eist, moet bewijzen… Ook de RSZ

De Sociale Inspectie uitte twee klachten tegen een bedrijf: de forfaitaire kostenvergoeding voor bepaalde werknemers zou ‘verkapt loon’ zijn en het bedrijf zou samen met een andere vennootschap één ‘technische bedrijfseenheid’ vormen. Dit kon ve

Tijdens een inval door de Sociale Inspectie werden twee punten door de inspectie opgemerkt. Ten eerste oordeelde de inspectie dat de forfaitaire kostenvergoeding die de werkgever toekende aan bepaalde werknemers,‘verkapt loon’ uitmaakt, zodat hierop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn.
Ten tweede oordeelde de inspectie dat de werkgever één ‘technische bedrijfseenheid’ vormt samen met een ander bedrijf in Charleroi (dat gedeeltelijk dezelfde aandeelhouders had en dezelfde activiteit). Volgens de inspectie kon de werkgever hierdoor niet genieten van bijdrageverminderingen in het kader van de sociale zekerheid (de ‘+1, +2, +3-plannen’) bij de aanwerving van werknemers die voordien bij de gelieerde onderneming in Charleroi hadden gewerkt.
Op basis van een summier onderzoeksverslag van de inspectiediensten stelde de RSZ ‘berichten tot wijzigingen der bijdragen’ op, waarna de zaak voor de arbeidsrechtbank gebracht werd.

Kostenovereenkomst


De arbeidsrechtbank aanvaardde het kostenforfait van de werkgever, dat volgens de rechtbank voldoende aannemelijk werd gemaakt door de kostenovereenkomst die de werkgever met de betrokken werknemers had gesloten, alsook door de aard van de functie van de werknemers. De Arbeidsrechtbank bevestigde op dit vlak de courante rechtspraak over forfaitaire kostenvergoedingen: eens de kosten door de werkgever aannemelijk worden gemaakt, ligt de bewijslast bij de RSZ – die zal moeten aantonen dat het gaat om ‘loon’ in plaats van om een kostenvergoeding.
Wat betreft de genoten bijdrageverminderingen, oordeelde de arbeidsrechtbank daarentegen dat de beide bedrijven inderdaad eenzelfde ‘technische bedrijfseenheid’ vormen, waardoor er door de werkgever onterecht bijdrageverminderingen waren genoten.

Kosten degelijk gemotiveerd


De zaak belandde uiteindelijk voor het arbeidshof te Gent, afdeling Brugge. Het arbeidshof bevestigde de beslissing van de arbeidsrechtbank over de kostenforfaits. In het bijzonder verwees het arbeidshof naar de kostenovereenkomst, die zowel een motivering voor de optie van een forfaitaire vergoeding bevatte, als een opsomming van de te vergoeden kosten (onder andere kosten met betrekking tot thuiswerk).
Het arbeidshof verwees ook naar de aard van de functie van de werknemers, waarbij het aannemelijk werd geacht dat de werknemers, gezien hun functie, ook een beperkte activiteit thuis dienden te verrichten. Volgens het arbeidshof stond de (eerder geringe) kostenvergoeding bovendien in verhouding tot de reële gemaakte kosten van de werknemers.
Het arbeidshof eindigde zijn motivering met een fikse veeg uit pan voor de RSZ: als de RSZ zich zelf weinig of geen moeite getroost om de waarheid te achterhalen – door een summier onderzoek te voeren en nauwelijks bewijzen voor te leggen – kan ze van de werkgever slechts een hiermee in verhouding staande medewerking en initiatief verwachten, aldus het arbeidshof.

Geen technische bedrijfseenheid


Het arbeidshof oordeelde ook dat de RSZ niet had aangetoond dat de werkgever en de tweede vennootschap in Charleroi eenzelfde technische bedrijfseenheid zouden vormen, waardoor de werkgever geen recht zou hebben op bijdrageverminderingen. Ook hier stelde het arbeidshof de onderzoekswijze van de RSZ scherp in vraag.
Hoewel de bewijslast op dit vlak bij de werkgever berust (die moet aantonen dat de voorwaarden voor de bijdrageverminderingen vervuld zijn), oordeelde het arbeidshof dat de werkgever geacht wordt aan zijn verplichtingen te hebben voldaan bij afwezigheid van enig werkelijk door de RSZ aangebracht relevant element.
Met andere woorden: wie eist, moet bewijzen… Dat geldt ook voor de RSZ.

Arbeidshof Gent, afdeling Brugge, 27 februari 2009, A.R. nr. 06/264, onuitg.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen