< Terug naar overzicht

Werknemer eist halftijdse tewerkstelling om medische redenen

Kan een werknemer wiens voltijdse arbeidsovereenkomst al geruime tijd volledig geschorst is wegens arbeidsongeschiktheid, zich tot de kortgedingrechter wenden om onmiddellijk een tewerkstelling op halftijdse basis te krijgen?

Een werknemer had sinds meer dan 10 jaar geen prestaties meer verricht na een arbeidsongeval. Hij had in die periode wel eens een aanvraag ingediend om halftijds het werk te mogen hervatten, maar de werkgever kon op deze vraag niet ingaan. Op een bepaald ogenblik gaf de behandelende arts van de werknemer aan dat de werknemer het werk voor 100 procent zou kunnen hervatten. Gelet op de lange afwezigheid, diende de werkgever eerst het advies van de arbeidsgeneesheer te krijgen. Na onderzoek van de werknemer kwam de arbeidsgeneesheer tot het besluit dat een werkhervatting mogelijk zou zijn, mits naleving van een vijftal voorwaarden, waaronder prestaties voor 50 procent.

Dit advies van de arbeidsgeneesheer bleek echter problematisch, aangezien het voor de werkgever onmogelijk was om de werknemer een job aan te bieden die voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld door de arbeidsgeneesheer. Hoewel dit zo aan de werknemer per brief werd meegedeeld, bood deze zich toch aan op het werk, waar hem opnieuw meermaals werd uitgelegd dat er voor hem geen halftijdse betrekking ter beschikking was die voldoet aan de voorwaarden van de arbeidsgeneesheer en dat zijn arbeidsovereenkomst dus geschorst bleef.

De werknemer weigerde zich neer te leggen bij deze beslissing en richtte zich tot de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met het verzoek om de werkgever te verplichten hem een halftijdse tewerkstelling aan te bieden.

Geen ‘spoedeisendheid’ en geen ‘ernstig nadeel’


De voorzitter van de arbeidsrechtbank heeft geoordeeld dat in voormelde situatie niet voldaan is aan de voorwaarde van ‘spoedeisendheid’ (van toepassing in geval van een kortgeding), aangezien de betrokken werknemer al bijna 12 jaar geen arbeidsprestaties meer heeft geleverd voor zijn werkgever en zijn initiële aanvraag om halftijds te mogen werken al dateert van 10 jaar geleden. De werknemer toonde bovendien niet aan dat zijn situatie sindsdien veranderd zou zijn of dat zijn inkomen nu zou verminderen ten gevolge van de houding van de werkgever.

Daarnaast stelt de voorzitter eveneens dat de werknemer niet aantoont dat er sprake zou zijn van een ‘ernstig nadeel’. Aangezien aldus de basisvoorwaarden voor een kortgeding niet vervuld zijn, werd de eis van de werknemer onontvankelijk verklaard.

De voorzitter van de arbeidsrechtbank voegde er - ten overvloede - nog aan toe dat er geen enkele wettelijke verplichting bestaat om een werknemer die voltijds aangeworven werd, weer te werk te stellen indien deze werknemer enkel in staat is het werk halftijds te hervatten. Artikel 20 van de Wet op de arbeidsovereenkomsten voorziet immers enkel in de verplichting om een werknemer te werk te stellen volgens de overeengekomen voorwaarden.

Besluit


Ondanks het feit dat een werkgever in principe de aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer moet volgen, tenzij dit redelijkerwijze niet mogelijk is, wil dit niet zeggen dat een werknemer zomaar een halftijdse tewerkstelling om medische redenen kan afdwingen. De voorzitter van de arbeidsrechtbank heeft in de besproken beslissing immers geoordeeld dat er geen wettelijke verplichting bestaat om een tijdelijk arbeidsongeschikte werknemer die voltijds werd aangenomen halftijds te werk te stellen.

Arbeidsrechtbank van Brussel, Kort Geding, 27 december 2012, AR 12/210/C

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen