< Terug naar overzicht

Welke voordelen moeten opgenomen worden in opzeggingsvergoeding?

De berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding blijft een voorwerp van discussie. Wat leert een interessante case in het Antwerpse?

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt verbroken en geen opzeggingstermijn wordt gerespecteerd, is een opzeggingsvergoeding verschuldigd. In de opzeggingsvergoeding moeten zowel het ‘lopend loon’, als de ‘voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst’ worden opgenomen. Het arbeidshof van Antwerpen heeft een interessant arrest geveld over de vraag of bepaalde specifieke voordelen al dan niet deel uitmaken van het basisjaarloon voor de berekening van de opzeggingsvergoeding.

Eindejaarspremie

De werknemer eiste dat de eindejaarspremie, die hij al enkele jaren had ontvangen, werd opgenomen in de berekeningsbasis van zijn opzeggingsvergoeding. Deze eindejaarspremie was nochtans niet sectoraal voorzien en in de arbeidsovereenkomst van de werknemer was bovendien een clausule opgenomen die stelde dat de regelmatige toekenning van bepaalde extra premies en/of voordelen geen verworven rechten voor de toekomst creëert. Het feit dat de werkgever echter verschillende jaren na elkaar toch een eindejaarspremie heeft uitbetaald, alsook een pro rata eindejaarspremie in het jaar van ontslag, volstaat volgens het arbeidshof om aan te nemen dat deze wel degelijk moet worden opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding.

Niet-maandelijks uitbetaalde voordelen behoren volgens het arbeidshof tot het ‘lopend loon’ wanneer de werknemer daarop in het verleden tot op het ogenblik van het ontslag aanspraak heeft gemaakt. Of de werknemer de voordelen in de toekomst nog zou kunnen hebben genieten (indien hij niet zou zijn ontslagen), heeft volgens het arbeidshof geen belang, want met het toekomstig loon dient geen rekening te worden gehouden.

Gratis schoolinschrijving

Verder rees de vraag of de waarde van een gratis schoolinschrijving moet worden opgenomen in het basisjaarloon. Volgens het arbeidshof toonde de werkgever niet aan dat dit voordeel wegens bijzondere omstandigheden (los van de arbeidsovereenkomst) werd toegekend, bijvoorbeeld om persoonlijke genegenheid of waardering, of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, zoals een brand in de woning van de werknemer.

Bovendien stelde het arbeidshof vast dat dit voordeel door de werkgever werd toegekend aan alle werknemers met een schoolgaand kind. Evenmin slaagde de werkgever erin aan te tonen dat het de bedoeling was om dit voordeel slechts eenmalig toe te kennen. Het arbeidshof heeft dan ook dit voordeel opgenomen in het basisjaarloon van de werknemer.

Bedrijfswagen

Tot slot moest het hof het voordeel van het privégebruik van de bedrijfswagen ramen. Het arbeidshof bevestigt de rechtspraak ter zake dat de begroting van dit voordeel de werkelijke waarde van het voordeel zoveel mogelijk moet benaderen. Concrete elementen waaruit deze waarde kan blijken, zijn de exacte aankoopprijs van de wagen, de kostprijs van de verzekeringen, de taksen, de kostprijs van de brandstof, het aantal afgelegde kilometers en dies meer. Volgens het arbeidshof is het aan de werknemer om deze concrete elementen voor de begroting aan te reiken.

De werkgever had het voordeel van het privégebruik van de Ford Galaxy waarmee de werknemer reed begroot op 250 euro per maand. Aangezien de werknemer geen enkel element aanreikte om de begroting van de werkgever te weerleggen, heeft het arbeidshof de begroting van het voordeel door de werkgever op dit vlak aanvaard.

Arbeidshof van Antwerpen, 24 oktober 2014, AR 2014/AA/70

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen