< Terug naar overzicht

Wat zijn de gevolgen van een ontslag gegeven door een onbevoegd persoon?

Er is sprake van ontslag zodra één van de partijen tegenover de andere haar wil uit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze wilsuiting is niet aan vormvereisten onderworpen, zodat een ontslag zelfs mondeling kan worden gegeven. Toch blijft steeds

Dit was de vraag waarover het arbeidshof van Luik zich recentelijk moest buigen. De zaak ging over een commercieel directeur die om dringende reden ontslagen werd door de gedelegeerd bestuurder. Het arbeidshof onderzocht eerst of de gedelegeerd bestuurder, die belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap, bevoegd was om de commercieel directeur te ontslaan om dringende reden in naam van de vennootschap. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moest het arbeidshof beoordelen of het ontslag om dringende reden ‘een daad van dagelijks bestuur’ is.

'Daad van dagelijks bestuur'?


Het arbeidshof maakte hierbij een onderscheid tussen het ontslag van minder gekwalificeerde werknemers en het ontslag van hooggekwalificeerde werknemers. Volgens het hof kan alleen het ontslag van minder gekwalificeerde werknemers beschouwd worden als een daad van dagelijks bestuur.
Aangezien de betrokken werknemer aangesteld was als commercieel directeur en uit zijn arbeidsovereenkomst duidelijk bleek dat hij een belangrijke functie had, besliste het hof dat het ontslag van deze werknemer de grenzen van het dagelijks bestuur te buiten ging. Het arbeidshof achtte de gedelegeerd bestuurder dus niet bevoegd om deze handeling in naam van de vennootschap te stellen.

Later bekrachtigen?


Nu vaststond dat de gedelegeerd bestuurder niet bevoegd was om de werknemer te ontslaan (om dringende reden), onderzocht het arbeidshof in hoeverre een latere bekrachtiging van dit ontslag mogelijk was.
Algemeen wordt aanvaard dat het ontslag gegeven door een onbevoegde persoon geregulariseerd kan worden mits het ontslag naderhand bekrachtigd wordt door de bevoegde persoon. Maar zoals blijkt uit ons eerder artikel omtrent deze problematiek (zie HR Square Nieuws nr. 320), bestaat in de rechtspraak discussie omtrent de vraag of de bekrachtiging van een ontslag om dringende reden al dan niet moet gebeuren binnen de drie-werkdagen-termijn.
In casu beantwoordde het arbeidshof deze vraag positief: het arbeidshof oordeelde dat de bekrachtiging door de raad van bestuur diende te gebeuren binnen de drie dagen na de kennisname van de feiten. Aangezien dit niet was gebeurd, verklaarde het arbeidshof het ontslag om dringende reden onregelmatig, zodat de werkgever gehouden was om een verbrekingsvergoeding te betalen.

Niet bevoegd voor elk ontslag


Dit arrest is interessant vanuit diverse perspectieven. Enerzijds blijkt dat het orgaan belast met het dagelijks bestuur van een vennootschap niet bevoegd is om elk ontslag van een werknemer door te voeren.
Bovendien blijkt dat het aangewezen is om een eventuele latere bekrachtiging, bij een ontslag om dringende reden, binnen de drie werkdagen (na de kennisname van de feiten) te laten plaatsvinden. Op die manier worden discussies omtrent de (on)regelmatigheid van het ontslag vermeden.

Arbeidshof Luik, 7 december 2009, 9de kamer, AR 36.000/08

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen