< Terug naar overzicht

Wat als strafrechter werknemer vrijspreekt die ontslagen was wegens stelen van bedrijfsgoederen?

Een werknemer wordt ontslagen om dringende redenen wegens het stelen van bedrijfsgoederen. Maar wat als de strafrechter de werknemer vrijspreekt? Is de arbeidsrechtbank dan ook gebonden door het oordeel van de strafrechter?

Volgens Belgisch recht heeft de strafrechter een principiële voorrang op de burgerlijke rechter. Dat uit zich vooreerst in het feit dat de burgerlijke vordering die samen met de strafvordering voor een rechter wordt gebracht, ambtshalve wordt geschorst zolang niet definitief is beslist over de strafvordering. De burgerlijke rechter moet dus het oordeel van de strafrechter afwachten: “Le criminel tient le civil en état.”

Bovendien is de burgerlijke rechter, op basis van het ‘gezag van strafrechtelijk gewijsde’, gebonden door wat de strafrechter ‘zeker en noodzakelijk’ beslist heeft. Hij moet zich dus neerleggen bij het oordeel van de strafrechter.

De arbeidsrechtbank van Mechelen werd recentelijk geconfronteerd met een interessante toepassing van deze beide principes in een dossier met betrekking tot de betwisting van een ontslag om dringende reden.

Bedrijfsgoederen gestolen?


Het ging om een werknemer die was ontslagen omdat hij bedrijfsgoederen had gestolen. Naar aanleiding van deze feiten werd eveneens een strafonderzoek en procedure gevoerd. Deze strafprocedure was evenwel beperkt tot de diefstal van elf dvd’s. Het hof van beroep van Antwerpen (zetelend in strafzaken) had de betrokken werknemer vrijgesproken voor deze feiten, voornamelijk wegens formele redenen.

De werknemer meende dat, aangezien de strafrechter hem had vrijgesproken voor deze diefstal, hij onterecht om dringende reden was ontslagen. Hij vorderde daarom een opzeggingsvergoeding van zijn werkgever voor de arbeidsrechtbank. Aangezien de ‘burgerlijke rechter’ gebonden is door wat de ‘strafrechter’ heeft beslist, was de werknemer van oordeel dat de arbeidsrechtbank de feiten van diefstal niet kon weerhouden bij de beoordeling van de dringende reden.

In haar vonnis van 13 november 2012 volgde de arbeidsrechtbank de argumentatie van de werknemer echter niet. De rechtbank erkent in de eerste plaats wel dat de vrijspraak voor wat betreft de diefstal van de elf dvd’s moet gerespecteerd worden, gelet op het strafrechtelijke gezag van gewijsde van deze vrijspraak. Deze feiten kunnen met andere woorden niet in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van de dringende reden. Dat neemt echter niet weg dat de burgerlijke rechter zich kan baseren op andere feiten dan deze waarvoor de vrijspraak werd verleend (in de veronderstelling uiteraard dat deze feiten door de werkgever werden ingeroepen om het ontslag om dringende reden te rechtvaardigen).

Andere getuigenissen en onderzoeken


In casu bleek dat de werknemer veel meer had gestolen dan elf dvd’s (waarvoor hij was vrijgesproken). De werkgever kon, vooral aan de hand van verklaringen van collega’s en verslagen van interne onderzoeken, aantonen dat de werknemer ook andere goederen had gestolen en dat hij ook de diefstallen door andere collega’s oogluikend toeliet. Verzwarende elementen hierbij waren de leidinggevende functie van de werknemer en het feit dat er binnen het bedrijf interne richtlijnen bestonden over het meenemen van goederen. De arbeidsrechtbank meende dan ook dat de werknemer terecht om dringende reden was ontslagen.

De arbeidsrechtbank heeft hier een logisch oordeel geveld. Zoals al eerder door het Hof van Cassatie gesteld, moet het gezag van strafrechtelijk gewijsde inderdaad beperkt worden tot wat de strafrechter “noodzakelijk en zeker heeft beslist over de ten laste gelegde feiten.” Niets weerhoudt de burgerlijke rechter ervan om vrij te oordelen over andere feiten die niet in de strafprocedure aan bod zijn gekomen.

Arbeidsrechtbank van Mechelen, 13 november 2012, AR 07/89619/A, onuitg.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen