< Terug naar overzicht

Verlies van ontslagbescherming op 65 jaar: verboden leeftijdsdiscriminatie?

Het Grondwettelijk Hof diende zich uit te spreken over het verschil in behandeling tussen de personeelsafgevaardigden naargelang ze al dan niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, wat betreft hun bijzondere bescherming tegen ontslag. Het gaat om de bi

In een arrest van 20 oktober 2011 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze bepaling niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het Hof verduidelijkt dat het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de omstandigheid dat de betrokken personeelsafgevaardigde die wordt ontslagen al dan niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Het verschil in behandeling berust ook op een legitieme doelstelling. De wetgever heeft het ophouden van de ontslagbescherming voor de personeelsafgevaardigden willen koppelen aan de leeftijd waarop een werknemer niet langer verkiesbaar is als personeelsafgevaardigde, namelijk de leeftijd van 65 jaar.

Tevens is de in het geding zijnde bepaling in redelijkheid verantwoord. De keuze voor de leeftijd van 65 jaar is niet willekeurig, maar stemt overeen met de pensioengerechtigde leeftijd, te weten de leeftijd waarop de werknemer recht heeft op een volledig rustpensioen.

Het in de wet gemaakte onderscheid is dus niet onverenigbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, noch met de Europese Richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Deze Richtlijn voorziet namelijk dat lidstaten een verschil in behandeling op grond van leeftijd kunnen toelaten indien hun nationale wetgeving het verschil objectief en redelijk verantwoordt door een legitiem doel en de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn.

Grondwettelijk Hof, 20 oktober 2011, arrest nr. 160/2011

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen