< Terug naar overzicht

Vanaf welk ogenblik kan een bediende een overeenkomst sluiten over een opzegtermijn?

Een overeenkomst over een opzegtermijn die wordt gesloten op dezelfde dag als het ontslag - maar wel degelijk nádat het ontslag is gegeven - is rechtsgeldig.

Het arbeidshof te Luik behandelde een zaak waarin een bediende op 28 september 2001 mondeling werd ontslagen. Meteen na dit ontslag ondertekenden werkgever en werknemer een schriftelijk akkoord over een te presteren opzegtermijn van 12 maanden. Het ontslag werd nog dezelfde dag per aangetekende brief bevestigd. De arbeidsovereenkomst werd uiteindelijk tijdens deze opzegtermijn verbroken door de werkgever, mits betaling van een opzegvergoeding (overeenstemmend met het loon voor de nog resterende duur van de overeengekomen opzegtermijn).

Na de verbreking van de arbeidsovereenkomst betwistte de bediende plots de geldigheid van de schriftelijke overeenkomst over de opzegtermijn. Hij vorderde nog een aanvullende opzegvergoeding van drie maanden. Wat betreft de geldigheid van de overeenkomst voerde de bediende aan dat hij op die dag – op de dag van zijn ontslag – door te sterke emoties werd geleid, waardoor hij niet rationeel kon handelen. Tevens beweerde hij dat hij onvoldoende kennis had van het Nederlands om de draagwijdte van de overeenkomst goed te begrijpen. Tot slot merkte de werknemer nog op dat een overeenkomst over de in acht te nemen opzegtermijn pas geldig kon worden gesloten drie werkdagen ná de verzending van de (aangetekende) ontslagbrief.

Het arbeidshof in Luik oordeelde dat de ingeroepen “sterke emoties” niet werden bewezen. Het feit dat de werknemer de ondertekening van de overeenkomst had voorafgegaan door de vermelding “lu et approuvé” gaf tevens aan dat de werknemer de draagwijdte van de overeenkomst had begrepen. Tot slot beklemtoonde het arbeidshof dat de Arbeidsovereenkomstenwet duidelijk voorschrijft dat de in acht te nemen opzegtermijn vor een ‘hogere bediende’ kan worden vastgelegd in een overeenkomst, die ten vroegste op het ogenblik van het ontslag kan worden gesloten.

Volgens het arbeidshof hoeft daarbij helemaal geen rekening te worden gehouden met de aangetekende ontslagbrief of met het ogenblik van de kennisname van deze brief, aangezien het ontslag voordien al mondeling werd gegeven en de brief enkel werd verstuurd ter bevestiging. Aangezien het ontslag onmiddellijke uitwerking heeft op het ogenblik dat de werkgever zijn wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te kennen heeft gegeven, werd de overeenkomst over de opzegtermijn rechtsgeldig gesloten. Een overeenkomst over een opzegtermijn die wordt gesloten op dezelfde dag als het ontslag - maar wel degelijk nádat het ontslag is gegeven - is dus rechtsgeldig.


(Arbeidshof Luik, 15de kamer, 7 juni 2007, A.R. 33.882/06)

images
images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen