< Terug naar overzicht

Taalgebruik in gerechtszaken, hoe zit dat precies?

Een partij die hoger beroep wilde aantekenen (de appellant) ondervond dat in Belgi? alles strikt geregeld is. Het verzoekschrift tot hoger beroep was in het Nederlands opgesteld en bevatte alle verplicht voorgeschreven vermeldingen. Omdat de tegenpartij i

Het Hof van Beroep van Gent verklaarde het verzoekschrift nietig wegens schending van de taalvoorschriften. De appellant bracht de zaak voor het Hof van Cassatie, dat enkele interessante principes uiteenzette.

Volgens de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken moet voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging, de taal gebruikt worden waarin de bestreden beslissing is gewezen. Deze verplichting is door deze wet voorgeschreven op straffe van nietigheid zodat de rechter de nietigheid desnoods ambtshalve moet uitspreken. Een verzoekschrift tot hoger beroep dat niet eentalig is opgesteld in de juiste taal, is dus in principe nietig. Aangezien de bestreden beslissing in deze zaak in het Nederlands werd geveld, moest het verzoekschrift tot hoger beroep verplicht in het Nederlands worden opgesteld. De vraag is dus of een verwijzing in het verzoekschrift naar de stad Mouscron het verzoekschrift ongeldig maakt.

Volgens het Hof van Cassatie wordt een bepaalde akte geacht geheel in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle verplichte vermeldingen in die taal zijn gesteld. Het Gerechtelijk Wetboek stelt dat een verzoekschrift tot hoger beroep o.m. de woonplaats van de gedaagde in hoger beroep moet vermelden.

Toch oordeelde het Hof van Cassatie in zijn arrest van 9 juni 2006 dat er aan de geldigheid van een akte die in het Nederlands moet worden gesteld geen afbreuk wordt gedaan door het enkel feit dat de woonplaats van de gedaagde in het Frans is vermeld, wanneer deze woonplaats gelegen is in het Franse taalgebied. In casu was de taal van de rechtspleging het Nederlands en was de woonplaats van de gedaagde (Moeskroen) inderdaad gelegen in het Frans taalgebied. Volgens het Hof van Cassatie heeft het Arbeidshof van Gent ten onrechte het verzoekschrift tot hoger beroep nietig verklaard omwille van de vermelding van het adres in het Frans. Het Hof van Cassatie voegde daar nog aan toe dat het feit dat Moeskroen een zgn. ‘taalfaciliteitengemeente’ is, hieraan geen afbreuk doet.


images

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen