< Terug naar overzicht

Recht op gewaarborgd dagloon bij ontslag?

Wanneer een werknemer wordt ontslagen (zonder opzegtermijn), komt er meteen een einde aan de arbeidsovereenkomst. Door het ontslag is de werknemer niet in staat om zijn normale arbeidstaken verder te zetten/aan te vatten. Kan de werknemer in dat geval

Het arbeidshof te Gent oordeelde alvast van wel. De zaak handelde over het ontslag om dringende reden van een bediende. De bediende werd ontslagen in de loop van haar normale dagtaak. De bediende betwistte niet alleen haar ontslag om dringende reden, maar vorderde tevens de betaling van haar normale (dag)loon voor de laatste dag van tewerkstelling, omdat zij niet in staat was om haar arbeidsprestaties verder te zetten omwille van “een omstandigheid, onafhankelijk van haar wil” – meer bepaald het ontslag op staande voet door haar werkgever.

Het arbeidshof te Gent kwam tot de conclusie dat de bediende ten onrechte werd ontslagen wegens dringende reden. Verder oordeelde het Arbeidshof dat de bediende recht had op gewaarborgd dagloon voor de laatste dag van haar tewerkstelling. Het Arbeidshof verwees daarbij naar de volgende principes. Loon is de tegenprestatie van arbeid die wordt verricht ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Behoudens afwijkende wettelijke of contractuele bepaling, bestaat er geen recht op loon indien geen arbeid wordt gepresteerd. Artikel 27 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet bevat echter een wettelijke bepaling waarin een recht op loon wordt toegekend, niettegenstaande het feit dat de werknemer geen arbeidsprestaties heeft verricht. Volgens deze bepaling heeft de werknemer, wanneer hij zich normaal op het werk heeft begeven en op dat ogenblik geschikt was om te werken en die, wegens een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil (buiten het geval van staken), zijn arbeid niet kan beginnen, recht op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen.  Een voorbeeld is de situatie waarin een werknemer in normale omstandigheden op het werk aankomt, maar plots onwel wordt, waardoor hij niet in staat is om het werk verder te zetten/aan te vatten.

De werkgever kon zich niet verzoenen met dit arrest en bracht de zaak voor het Hof van Cassatie. De werkgever werd niet gevolgd wat betreft het ontslag om dringende reden, maar wél wat betreft de discussie omtrent het gewaarborgd dagloon. Het Hof van Cassatie merkte op dat de bepaling m.b.t. het gewaarborgd dagloon ertoe strekt het recht van de werknemer op zijn dagloon te vrijwaren in bepaalde omstandigheden waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst. Met andere woorden: volgens het Hof van Cassatie is deze bepaling niet van toepassing in geval van ontslag door de werkgever.


(Hof Van Cassatie, 17 september 2007, S.06.080.N)

images
images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen