< Terug naar overzicht

Recht op een bonus of niet?

Vele ondernemingen kennen een systeem van variabele beloning, waarbij een bonus of premie wordt toegekend aan de werknemers indien zij er in slagen bepaalde doelstellingen te realiseren. De toekenning van een bonus wordt echter vaak gekoppeld aan allerlei

Deze vraag werd voorgelegd aan het Arbeidshof in Antwerpen dat hierover uitspraak heeft gedaan in een arrest van 21 maart 2006.

De zaak werd ingeleid door een werknemer die medio november 2001 door zijn werkgever werd ontslagen met onmiddellijke ingang. De werkgever betaalde een opzegvergoeding van zeven maanden loon, doch weigerde de werknemer een (pro rata) bonus voor de prestaties in 2001 te betalen. De werkgever beriep zich op de volgende clausule van het bonusplan (dat het voorwerp uitmaakte van een bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer): “De bonussen worden uitbetaald uiterlijk in de maand maart volgend op het beschouwde jaar. De bonussen zijn ondeelbaar en zijn slechts verworven wanneer de bediende op 31 december van het voorbije kalenderjaar noch uit dienst, noch in vooropzeg is.” Aangezien de werknemer niet meer in dienst was op 31 december 2001 kon hij, volgens de werkgever, geen aanspraak maken op een bonus voor het jaar 2001.

De werknemer vond dit oneerlijk en argumenteerde dat ‘uit dienst zijn’ enkel slaat op de hypothese waarin de werknemer zelf een einde stelt aan zijn arbeidsovereenkomst en niet op de hypothese waarin de werknemer door de werkgever wordt ontslagen. Het Arbeidshof gaf de werknemer echter ongelijk: de clausule is ondubbelzinnig en bovendien werd de bijlage bij de arbeidsovereenkomst ondertekend door de werknemer zodat hij zich niet kan beroepen op onwetendheid. Het Arbeidshof verduidelijkte vervolgens dat een bonus of premie in principe wel deelbaar is – wat betekent dat een uit dienst getreden werknemer in principe wel recht heeft op een pro rata bonus. Het benadrukte evenwel dat het mogelijk is af te wijken van het principe van de deelbaarheid, wat in casu is gebeurd door uitdrukkelijk anders overeen te komen in een (ondertekende) bijlage bij de arbeidsovereenkomst.
De werknemer trachtte alsnog betaling te bekomen van een pro rata bonus door erop te wijzen dat de werkgever er zelf heeft voor gezorgd dat de voorwaarde – met name: in dienst zijn op 31 december – niet kon worden vervuld. Volgens de werknemer is de voorwaarde daarom ‘potestatief’ en moet zij als ongeldig worden beschouwd. Het Arbeidshof gaf de werknemer opnieuw ongelijk. Volgens het Arbeidshof volstaat het niet dat de werkgever ervoor heeft gezorgd dat de voorwaarde niet kon worden vervuld. Vereist is dat het ontslag bewust werd gegeven om te vermijden dat er nog een bonus zou moeten worden uitbetaald voor het jaar 2001. Het Arbeidshof oordeelde dat er geen elementen waren in het dossier die hierop wijzen, zodat de werknemer terecht geen bonus heeft gekregen voor zijn prestaties in 2001.

images
images


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen