< Terug naar overzicht

Opzegging door de werkgever via gewone brief: wat zijn de gevolgen?

Nog al te vaak zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer op met een gewone brief. Dat heeft de absolute nietigheid van de opzegging tot gevolg, maar niet van het ontslag. En kan verregaande gevolgen hebben.

Volgens de Arbeidsovereenkomstenwet kan een opzegging die uitgaat van de werkgever, op straffe van nietigheid, enkel geschieden, hetzij bij een ter post aangetekende brief (die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending), hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot, met dien verstande dat de werknemer die nietigheid van de opzegging niet kan ‘dekken’ en dat ze door de rechter van ambtswege wordt vastgesteld.

Ook al is er dan de nietigheid van de opzegging, toch wordt aangenomen dat het ontslag als dusdanig niet is aangetast door nietigheid, zodat de werknemer zich hier (al dan niet) kan op beroepen.

Redelijke termijn


Het arbeidshof van Brussel diende zich uit te spreken over deze problematiek. In casu werd de arbeidsovereenkomst door de werkgever via een gewone brief opgezegd. Een opzeggingstermijn van 35 dagen werd hierin bepaald.

De werknemer bleef tijdens deze opzegperiode echter gewoon voortwerken en gaf geen enkele reactie op het ontslag. Na het verstrijken van de betekende opzeggingstermijn werden de activiteiten stopgezet en de nog verschuldigde bedragen betaald door de werkgever, die de samenwerking kennelijk als beëindigd beschouwde.

De werknemer kon zich hiermee niet akkoord verklaren en eiste een opzeggingsvergoeding, overwegende dat zijn werkgever de samenwerking met onmiddellijke ingang heeft verbroken. Het arbeidshof benadrukte dat de werknemer zich in geval van een opzegging via een gewone brief al dan niet op het ontslag kan beroepen, wat evenwel moet gebeuren binnen een ‘redelijke termijn’.

Indien de werknemer zich niet binnen een redelijke termijn op het ontslag beroept, wordt hij/zij geacht afstand te hebben gedaan van het recht zich op het ontslag te beroepen. Indien de werknemer niet uitdrukkelijk een standpunt heeft ingenomen, blijft natuurlijk de vraag hoe dit stilzwijgen moet worden geïnterpreteerd.

Opzeggingsvergoeding


In casu vond het arbeidshof dat het stilzitten van de werknemer na kennisgeving van de nietige opzegging inderdaad betekende dat hij afstand deed van zijn recht om zich te beroepen op het ontslag. Wat zijn dan de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst? Aangezien de werknemer afstand had gedaan van zijn recht om zich te beroepen op het ontslag, bleef de arbeidsovereenkomst volgens het arbeidshof onverkort bestaan, zij het tot op het ogenblik dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kennelijk als beëindigd beschouwde, door te kennen te geven dat hij de samenwerking als beëindigd zag en een eindafrekening op te maken.

Niet de nietige opzegbrief, maar wel deze handelswijze van de werkgever heeft volgens het arbeidshof een einde gesteld aan de arbeidsovereenkomst. Aangezien de arbeidsovereenkomst aldus eenzijdig en met onmiddellijke ingang werd beëindigd, heeft de werknemer recht op een opzeggingsvergoeding.

Uit voormeld arrest blijkt duidelijk dat een opzegging van de arbeidsovereenkomst per gewone brief ten zeerste af te raden is. Het volgen van de voorschriften betreffende de kennisgeving van ontslag is een eerste stap naar een zorgeloos ontslag van een werknemer. Respecteert men de voorschriften inzake de kennisgeving niet, dan is de werknemer vrij om te beslissen welke gevolgen deze nietige opzegging – zij het wel met een geldig ontslag – zal krijgen.

Arbeidshof van Brussel, 18 juni 2012, Social Web 3 september 2013

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen