< Terug naar overzicht

Ontslagbrief verstuurd naar verkeerd adres: wat nu?

Een ontslag om dringende reden is gebonden aan strikte formele vereisten. Zo moet de ingeroepen ‘dringende reden’ binnen de drie werkdagen na het ontslag ter kennis worden gebracht. Als de werknemer recent is verhuisd, kan het gebeuren dat de aange

Een winkelbediende werd ontslagen wegens dringende reden. De werkgever verstuurde op 27 mei 2004 een aangetekende brief, waarin de ingeroepen ‘dringende reden’ uitvoerig werd gemotiveerd. De bediende betwistte de geldigheid van haar ontslag om dringende reden onder meer omdat de ontslagbrief werd verstuurd naar het verkeerde adres. Zij merkte op dat zij al sinds enkele maanden was verhuisd, zodat de motiverende ontslagbrief werd verstuurd naar het verkeerde adres. De bediende vorderde dan ook een opzegvergoeding.

De werkgever verweerde zich door erop te wijzen dat de bediende nooit had laten weten dat zij verhuisd was. In het arbeidsreglement staat nochtans duidelijk vermeld dat de werknemers gehouden zijn de werkgever onverwijld op de hoogte te brengen in geval van wijzigingen van hun persoonlijke gegevens. Volgens de werkgever had de bediende zelf nagelaten haar nieuwe adres door te geven zodat de aangetekende ontslagbrief – die werd verstuurd naar het laatst gekende adres – toch regelmatig zou zijn betekend.

De arbeidsrechtbank van Brussel merkte op dat de Arbeidsovereenkomstenwet (AOW) niet uitdrukkelijk vermeldt dat de aangetekende brief waarin de dringende reden wordt toegelicht, moet worden verstuurd naar het domicilieadres van de werknemer. De wet zegt evenmin dat de werknemer binnen de drie werkdagen kennis moet nemen van de motiverende ontslagbrief. Artikel 35 AOW stelt: “Alleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen de drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag. (…) Op straffe van nietigheid geschiedt de kennisgeving van de dringende reden hetzij per aangetekende brief, hetzij per deurwaardersexploot.”

Volgens de arbeidsrechtbank is een ontslag om dringende reden niet onregelmatig betekend indien de aangetekende ontslagbrief werd verstuurd naar het laatst gekende adres van de werknemer, indien de werknemer kennis heeft kunnen nemen van de ontslagbrief (zelfs als de kennisname pas is gebeurd na het verstrijken van de termijn van drie werkdagen).

In dit geval bleek uit het dossier dat de werkneemster op 1 juni 2004 kennis had genomen van de ontslagbrief, ondanks het feit dat de brief werd verstuurd naar haar vorig adres. De arbeidsrechtbank merkte tevens op dat de werkneemster de plicht had haar werkgever op de hoogte te brengen van haar verhuizing (wat uitdrukkelijk zo vermeld is in het arbeidsreglement), bij gebreke waarvan zij haar werkgever niet kan verwijten dat deze niet op de hoogte was van haar nieuwe adres. De arbeidsrechtbank stelde vast dat de werkneemster niet kon aantonen dat zij haar werkgever had ingelicht over haar verhuizing. De werkneemster had ook nooit gereageerd op het feit dat alle loondocumenten nog steeds melding maakten van haar oude adres. Het ontslag om dringende reden werd regelmatig bevonden.

Ondanks deze vrij soepele uitspraak van de arbeidsrechtbank van Brussel blijft het van belang dat men als werkgever oplettend is bij het afwikkelen van een ontslag om dringende reden. Indien zou blijken dat de werkgever wel op de hoogte was van het nieuwe adres, is de kans reëel dat de arbeidsrechtbank het ontslag om dringende reden onregelmatig zou verklaren, zelfs indien de werknemer de ontslagbrief toch heeft ontvangen. Hetzelfde geldt uiteraard in het geval dat de ontslagbrief zou worden verstuurd naar een totaal verkeerd adres.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen